รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล 20,000,000 บาท
รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 6 รางวัลๆ ละ 500,000 บาท
รางวัลที่ 2 มี 21 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3 มี 70 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท
รางวัลที่ 4 มี 140 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
รางวัลที่ 5 มี 700 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง มี 140,000 รางวัล
รางวัลละ 200 บาท
ออกรางวัลครั้งแรก 16 มิ.ย. 2556
ออกรางวัลครั้งสุดท้าย 16 พ.ค. 2559 รวมทั้งหมด 36 ครั้ง