คณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. มอบนโยบายและให้ความรู้ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสายงาน กำกับและตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 256

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ประธานกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. มอบนโยบายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสายงานกำกับและตรวจสอบ โดยมอบนโยบายด้านการตรวจสอบภายในและความสำคัญกับการบูรณาการงานพัฒนาภาคการเกษตรกับลูกค้า

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การนำ ธ.ก.ส. สู่การเป็น องค์กรที่ยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง"การนำ ธ.ก.ส. สู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน"

นายวัชระ ฉัตรวิริยะ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "หัวใจสำคัญของการยกระดับ SMAEs ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายวัชระ ฉัตรวิริยะ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส.ที่อบรม หลักสูตร "การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรใหม่ (Emerging SMAEs)"

กรรมการ ธ.ก.ส. ฝ่ายจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ร่วมงานเปิดตัวสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุด "เกษตรมั่นคง"

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน กรรมการ ธ.ก.ส. ฝ่ายจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ร่วมงานเปิดตัวสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุด "เกษตรมั่นคง" หน่วยละ 500 บาท จำนวน 70 ล้านหน่วย วงเงิน 35,000 ล้านบาท

กรรมการ ธ.ก.ส. ฝ่ายจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. เข้าเฝ้ากราบมุทิตาสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆรา

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 กรรมการ ธ.ก.ส. ฝ่ายจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. เข้าเฝ้ากราบมุทิตาสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) ครั้งที่ 1/2560 ของพนักง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) ครั้งที่ 1/2560 ของพนักงานในสังกัด สนจ.อุบลราชธานี

นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมและให้กำลังใจเกษตรกรลูกค้า ที่ร่วมออกร้านในงาน "ตลาดนัด ของดี วิถีชุมชน (เทศกา

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมและให้กำลังใจเกษตรกรลูกค้า ที่ร่วมออกร้านในงาน "ตลาดนัด ของดี วิถีชุมชน (เทศกาลผลไม้)"

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ศึกษาดูงานหัวข้อ "นวัตกรรมพัฒนา ภาคเกษตร สู่ความทันสมัยและยั่งยืน" ณ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม นำโดย นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม นายสมคิด พรหมเจริญ นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ และนายวัฒนา ธรรมศิริ อนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ศึกษาดูงานหัวข้อ "นวัตกรรมพัฒนาภาคเกษตรสู่ความทันสมัยและยั่งยืน"

นายวัฒนา ธรรมศิริ และนางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายวัฒนา ธรรมศิริ และนางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการ ธ.ก.ส. และอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม ประจำปี 2560 "ขับเคลื่อนธุรกิจ SMAEs ยุค 4.0"

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธาน การประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. คร

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการธ.ก.ส. เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 52 ประจำปีบัญชี 2559 ภายใต้แนวคิด "ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อนวัตกรรม สู่เกษตร 4.0" พร้อมด้วยคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ผู้บริหาร ธ.ก.ส. และผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. จากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมกว่า 800 คน ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน