Sliding Panel v5 ค้นหา
 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
English
ผลิตภัณฑ์และบริการ ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน เพื่อสังคม ธ.ก.ส. ติดต่อ ธ.ก.ส.
รู้จัก ธ.ก.ส. ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ
ฝ่ายจัดการ
นายลักษณ์ วจนานวัช

ผู้จัดการ
นางพูนสุข มุสิกลัด

รองผู้จัดการ
นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์

รองผู้จัดการ
นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์

รองผู้จัดการ
นายพงษ์เทพ รัตนธาดากุล

รองผู้จัดการ
นายสุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล

รองผู้จัดการ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายมรกต พิธรัตน์

ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายจรุงค์ กู้เกียรติกูล

ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย

ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายชัยวัฒน์ ปกป้อง

ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางสุมาลี บุณฑริก

ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายส่งเสริม ศักดิ์สิทธิ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายฐานิศร์ สุทธสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล

ผู้ช่วยผู้จัดการ
    ประวัติการก่อตั้ง  
    วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
    โครงสร้างองค์กร  
    คณะกรรมการ  
    ผู้บริหารระดับสูง  
    ฝ่ายจัดการ  
  ผู้บริหารระดับฝ่าย  
  ทำเนียบผู้จัดการ  
    ทิศทาง นโยบาย และแผนงาน  
    ข้อมูลการลงทุนที่สำคัญ  
    การกำกับดูแลกิจการที่ดี  
    จริยธรรม ธ.ก.ส.  
    การบริหารความเสี่ยง  
    การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
    วัฒนธรรมองค์กร  
    ตราสัญลักษณ์  
    เกียรติยศ  
    พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
    การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
 
 
 
 
         หน้าหลัก จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อ-ขายที่ดิน สมัครงาน ตรวจผลสลาก อัตราและค่าธรรมเนียม ธ.ก.ส.เพื่อสังคม แผนผังเว็บไซต์
         สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายด้านความปลอดภัย