Sliding Panel v5 ค้นหา
 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
English
ผลิตภัณฑ์และบริการ ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน เพื่อสังคม ธ.ก.ส. ติดต่อ ธ.ก.ส.
รู้จัก ธ.ก.ส. กิจกรรมและการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ

งานขอบคุณลูกค้าสลากออมทรัพย์ "ที่สุด...แห่งความผูกพัน" และเปิดตัวทวีสิน ชุด "ขวัญแผ่นดิน"
 

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นประธานเปิดงานขอบคุณลูกค้าสลากออมทรัพย์ "ที่สุด...แห่งความผูกพัน" และเปิดตัวสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดขวัญแผ่นดิน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. โดยภายในงาน ธ.ก.ส. ได้เชิญลูกค้าสลากออมทรัพย์ของธนาคารเข้าร่วมงาน แทนคำขอบคุณที่ไว้วางใจฝากเงินกับ ธ.ก.ส. อีกทั้งเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์โฆษณา ?สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุด ขวัญแผ่นดิน? คุณ อ้อม พิยดา จุฑารัตนกุล และ คุณอาท ศรา จุฑารัตนกุล กิจกรรมสนทนา ที่สุด...แห่งความผูกพัน กับ นายแพทย์ วินัยสวัสดิวร เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และการเปิดจองสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดใหม่ ภายในงานอีกด้วย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคาร Tower ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน

    ประวัติการก่อตั้ง  
    วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
    โครงสร้างองค์กร  
    คณะกรรมการ  
  คณะกรรมการตรวจสอบ  
  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส.  
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส.  
  คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส.  
  คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย  
  คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  
  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
  คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    กิจกรรมและการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ  
  สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการ  
    ผู้บริหารระดับสูง  
    ทิศทาง นโยบาย และแผนงาน  
    ข้อมูลการลงทุนที่สำคัญ  
    การกำกับดูแลกิจการที่ดี  
    จริยธรรม ธ.ก.ส.  
    การบริหารความเสี่ยง  
    การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
    วัฒนธรรมองค์กร  
    ตราสัญลักษณ์  
    เกียรติยศ  
    พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
    การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
 
 
 
 
         หน้าหลัก จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อ-ขายที่ดิน สมัครงาน ตรวจผลสลาก อัตราและค่าธรรมเนียม ธ.ก.ส.เพื่อสังคม แผนผังเว็บไซต์
         สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายด้านความปลอดภัย