วันที่ 2 เมษายน 2560 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) ประจำปี 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

โดยมีคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และผู้บริหาร ธ.ก.ส. เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ระดับ 11 ขึ้นไปจากส่วนงานสำนักงานใหญ่ และฝ่ายกิจการสาขาภาค รวมกว่า 400 คน ในการนี้ ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ประจำปี 2560 โดยให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถปรับตัวสู่ผู้ประกอบการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้น นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เหลียวหลัง ย้อนมอง สู่การเปลี่ยนแปลง ของ ธ.ก.ส. จากอดีตถึงปัจจุบัน" และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "แลหน้า สู่ ธ.ก.ส. 4.0" หลังจากบรรยายพิเศษเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการทำพิธีมอบธงให้ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาค 9 ภาค สำนัก กิจการนครหลวง และผู้แทนจากส่วนงานสำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการส่งมอบภารกิจในปีบัญชี 2560


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน