เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายวัชระ ฉัตรวิริยะ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส.ที่อบรม หลักสูตร "การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรใหม่ (Emerging SMAEs)"

ในหัวข้อ "หัวใจสำคัญของการยกระดับ SMAEs ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ณ ห้องประชุมที เค พาเลซ ชั้น 5 โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานสามารถวางแผนและจัดเวทีการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร ตามกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือ ที่เชื่อมโยง คน ความรู้ และทรัพยากรของชุมชน เพื่อสร้างผู้ประกอบการ SMAEs ใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน