เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ? 2 กันยายน 2560 ธ.ก.ส. ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และฝ่ายจัดการ ครั้งที่ 1/2560 ในเขตพื้นที่การดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้แก่ นายสมปอง อินทร์ทอง ผู้แทน ส.ป.ก. นายสมคิด พรหมเจริญ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว นายวัชระ ฉัตรวิริยะ นายวัฒนา ธรรมศิริ และนางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ศึกษาดูงานบริษัทหาดใหญ่ แคนนิ่ง จำกัด อ.สิงหนคร จ.สงขลา ผู้ประกอบการ SMAE แปรรูปลูกตาลโตนด ที่มีศักยภาพ มียอดสั่งซื้อจากต่างประเทศ ยอดขายรวมกว่า 30 ล้านบาทต่อปี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำกัด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ที่นำแนวนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มมูลค่ายางพารา โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และที่นอนยางพารา จากนั้นตรวจเยี่ยมทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 2 อ.เมือง จ.พัทลุง นายรณชัย อเปสริยโย และว่าที่ร้อยตรีหญิงศรีสุดา นวลมุสิก ผู้ผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง ภายใต้แบรนด์ชิดภิรมย์ข้าวสังข์หยดพัทลุง ซึ่งเป็นจุดรวบรวมข้าวสังข์หยดจากเกษตรกรในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. สาขาแม่ขรี สนจ.พัทลุง และจากนั้นศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง และร่วมปลูกหญ้าทะเล ณ อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อนุบาลตัวอ่อนให้กับสัตว์ทะเล และลดความรุนแรงของกระแสน้ำป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน