ในเขตพื้นที่การ ดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดสกลนคร

               เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส. ครั้งที่ 2/2560 ในเขตพื้นที่การดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดสกลนคร นำโดย นางปัทมาวดี โพชนุกูล ประธานกรรมการ พร้อมนายวัชระ ฉัตรวิริยะ นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว นายวัฒนา ธรรมศิริ และนางน้ำผึ้ง วงสมิทธิ์ กรรมการ ร่วมด้วย ผจก.นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารจาก ฝบส. ฝบร. ฝสช. ฝอบ. สธป. และ สนจ.สกลนคร  ศึกษาดูงานการบริหารความเสี่ยงด้านการผลิตของเกษตรกร พร้อมพบประพูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผล ณ วัดศรีชมชื่น หมู่ที่ 3
ต.ต่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร  และจากนั้นนำเสนอผลการบริหารจัดการหนี้และการดำเนินงานโครงการประกันภัยพืชผล พร้อมพบปะพูดคุยกับเกษตรกรและรับฟังปัญหาโครงการประกันภัยพืชผล ในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ตำบลงิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน