โครงการนโยบายรัฐ

ถาม - ตอบ สำหรับผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ประเด็นที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ในปี 2560 จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อไร

จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560

2. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนมีอย่างไรบ้าง

1. ท่านต้องมีแบบลงทะเบียน (สามารถขอได้ที่จุดรับลงทะเบียน หรือให้บุตรหลานพิมพ์จากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง)
2. กรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนให้เรียบร้อย ครบถ้วนมากที่สุด
3. ท่านต้องไปแสดงตน ณ จุดลงทะเบียนด้วยตนเอง
4. ยื่นบัตรประชาชนให้พนักงานที่รับลงทะเบียน เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบลงทะเบียน
5. รับเอกสารยืนยันการลงทะเบียน(หางตั๋วส่วนท้ายแบบพิมพ์)

3. จุดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีที่ใดบ้าง

ท่านสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่ท่านสะดวก

4. ใครบ้างที่สามารถลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้

รัฐได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนไว้ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542)
3. ว่างงานหรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
4. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
5. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
(1.1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
(1.1.1) บ้านหรือทาวเฮ้าส์ต้องมีพื้นที่ ไม่เกิน 25 ตารางวา
(1.1.2) ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
(1.2) กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
(2) ที่ดิน
(2.1) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
(2.2) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่

5. ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแล้วได้อะไร

ในเบื้องต้นรัฐยังไม่ได้กำหนดสวัสดิการที่จะจัดให้ผู้ลงทะเบียน คาดว่าเมื่อสิ้นสุดการรับลงทะเบียนแล้วจึงจะนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดรูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสมต่อไป

6. คนที่ลงทะเบียนในปี 2559 ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ แล้วทำไมต้องลงใหม่

ทุกคนต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด เนื่องจากรัฐต้องการทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

ประเด็นที่ 2 ประเด็นเรื่องคุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียน

1. ภิกษุ/สามเณร สามารถมาลงทะเบียนได้หรือไม่

ตามคุณสมบัติที่ประกาศไว้ ไม่ได้ห้าม ภิกษุ/สามเณร ลงทะเบียนแต่อย่างใด จึงสามารถลงทะเบียนได้ดังเช่นบุคคลทั่วไป

2. ผู้ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจมาได้หรือไม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อนุโลมให้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ ในกรณี ดังต่อไปนี้
1. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป
2. ผู้พิการหรือทุพพลภาพ(ไม่รวมถึงผู้พิการทางสมองซึ่งไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆได้)
3. ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ตามแบบหนังสือมอบอำนาจ (สามารถขอได้ที่จุดรับลงทะเบียน หรือให้บุตรหลานพิมพ์จากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง)
2. ต้องมีหลักฐานแสดงว่าไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ ประกอบด้วย บัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และของผู้รับมอบอำนาจ บัตรประจำตัวผู้พิการ (กรณีผู้พิการ) บัตรผู้สูงอายุ (กรณีผู้สูงอายุ) ใบรับรองแพทย์ (กรณีผู้ป่วย)

3. ผู้พิการทางสมองหรือผู้ป่วยนอนติดเตียงไม่มีสติสัมปชัญญะ มีสิทธิลงทะเบียนฯ ได้หรือไม่ ถ้ามีต้องดำเนินการอย่างไร

ผู้พิการทางสมองหรือผู้ป่วยนอนติดเตียงที่ไม่มีสติสัมปชัญญะไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆได้ นอกเสียจากจะมีผู้อนุบาลซึ่งได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งศาล ทั้งนี้ผู้อนุบาลต้องมีหลักฐานมาแสดง ณ จุดลงทะเบียนด้วย

4. กรณีลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. ที่ได้รับเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝาก เกิน 100,000 บาท จะสามารถลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยหรือไม่

ในเบื้องต้นรัฐยังไม่ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบเงินฝากของผู้ลงทะเบียน ดังนั้นในวันลงทะเบียนขอให้ท่านแจ้งยอดเงินฝากเท่าที่มีอยู่ ณ วันที่ลงทะเบียนนั้นตามข้อเท็จจริง

5. ผู้ที่ถือครอง สปก. หรือ ภบท.5 มีสิทธิลงทะเบียนหรือไม่

ผู้ที่ถือครอง สปก. หรือ ภบท.5 เป็นเพียงผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เท่านั้น ไม่ถือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย

6. กรณีที่ลูกค้ามีกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ใดที่หนึ่งเกินกว่าที่กำหนดมีสิทธิลงทะเบียน หรือไม่ เช่น ที่มีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวเกิน 25 ตารางวา แต่ไม่มีที่ดินทำกินสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่

กรณีมีที่ดินเกินกว่าที่รัฐประกาศคุณสมบัติไว้เพียงข้อใดข้อหนึ่งถือว่าท่านไม่ใช่ผู้มีรายได้น้อย โดยท่านต้องพิจารณาคุณสมบัติด้วยตัวท่านเอง

ประเด็นที่ 3 วิธีการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

1. ผู้ลงทะเบียนสามารถกรอกแบบฟอร์มมาก่อนได้หรือไม่

เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน ท่านสามารถกรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนวันลงทะเบียนได้ เมื่อถึงวันลงทะเบียนจะได้ไม่เสียเวลาในการให้ข้อมูลกับพนักงานมาก

2. ผู้ลงทะเบียนต้องกรอกแบบฟอร์มครบทุกข้อหรือไม่

ขอให้ท่านพยายามกรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

3. กรณีทะเบียนเกษตรที่ใช้กรอกข้อมูล ต้องขึ้นทะเบียนปีไหน (ข้อ 11.3)

ในเบื้องต้นรัฐยังไม่ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบความเป็นเกษตรกรของผู้ลงทะเบียนแต่อย่างใด ดังนั้นในวันลงทะเบียนขอให้ท่านใช้เอกสารทะเบียนเกษตรกรเล่มที่มีอยู่ ณ วันที่ลงทะเบียน เพื่อกรอกข้อมูลในข้อ 11.3

4. กรณีที่ครอบครัวทำอาชีพเกษตรกรรมแต่ไม่สามารถแยกรายได้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของหัวหน้าครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยจะกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรื่องรายได้กับอาชีพอย่างไร

กรณีท่านไม่สามารถแยกการทำกินหรือแยกรายได้ออกจากครัวเรือนได้นั้น ให้ถือว่าเป็นรายได้ของหัวหน้าครอบครัวแต่เพียงผู้เดียว ส่วนสมาชิกในครัวเรือนให้ถือว่าทำการเกษตร โดยให้เลือกระบุในข้อ 3.1-3.3 ตามข้อเท็จจริง

5. กรณีที่มีบ้านเป็นของตนเอง แต่ที่ดินไม่ใช่ของตนเอง จะกรอกข้อมูลว่า มีหรือไม่มี (ข้อ 14 ที่ดิน/ที่อยู่อาศัย)

ไม่ถือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย

6. กรณีผู้ลงทะเบียนเช่าพื้นที่เพื่อทำการเกษตร ถึงว่ามีที่ดินทำกันหรือไม่ (ข้อ 14.2)

ในเบื้องต้นรัฐยังไม่ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบความเป็นเกษตรกรของผู้ลงทะเบียนแต่อย่างใด ดังนั้นในวันลงทะเบียนขอให้ท่านใช้เอกสารทะเบียนเกษตรกรเล่มที่มีอยู่ ณ วันที่ลงทะเบียน เพื่อกรอกข้อมูลในข้อ 11.3

7. บัญชีธนาคารที่ประสงค์จะใช้เพื่อรับสวัสดิการจากรัฐ ต้องเป็นบัญชีของธนาคารที่ลงทะเบียนหรือไม่

ในเบื้องต้นรัฐยังไม่ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบความเป็นเกษตรกรของผู้ลงทะเบียนแต่อย่างใด ดังนั้นในวันลงทะเบียนขอให้ท่านใช้เอกสารทะเบียนเกษตรกรเล่มที่มีอยู่ ณ วันที่ลงทะเบียน เพื่อกรอกข้อมูลในข้อ 11.3

8. กรณีผู้ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีเองได้ สามารถใช้บัญชีของผู้ดูแลได้หรือไม่

กรณีผู้ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีเองได้ สามารถใช้บัญชีของผู้ดูแลได้หรือไม่

ประเด็นที่ 4 การเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน

1. ผู้ลงทะเบียนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ในวันลงทะเบียน

1. แบบลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
2. บัตรประชาชน
3. กรณีแบบลงทะเบียนของท่านยังกรอกข้อมูลของคนในครัวเรือนไม่ครบ ให้ถือทะเบียนบ้านฉบับจริงมาด้วย หรืออาจถ่ายเอกสารมาเพื่อประกอบการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2. กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีบัตรประชาชน smart card ผู้ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน ขอให้ท่านติดต่อทำบัตรประชาชนให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ธ.ก.ส.(Call Center)
หมายเลข 0 2555 0555 ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน