Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
สมัครงาน

ประกาศผลการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจและการเงิน ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปี 2554 [2012-01-07]

ประกาศผลการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจและการเงิน ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปี 2554

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนโดยเรียงลำดับตามฝ่ายกิจการสาขาภาคที่เลือกและตามเลขประจำตัวสอบ อ่านรายละเอียดได้ประกาศแนบท้ายนี้

ธนาคารจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนอีกครั้ง หากพบว่า ข้อมูลของผู้สมัครมีข้อผิดพลาดไม่ตรงตามเงื่อนไขและประกาศของธนาคารที่ประกาศไว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทุกขั้นตอน

ขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2555 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสรรหาครั้งนี้ ทั้งนี้ มีรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ดังนี้


ไปไม่ตรงตามวันสอบสัมภาษณ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะไม่อนุญาตให้สอบ

ไปผิดสนามสอบสัมภาษณ์ ธนาคารจะไม่อนุญาตให้สอบ

ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เวลา 8.00 น. ตามวันที่กำหนดไว้

เปลี่ยนแปลงสนามสอบสัมภาษณ์ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง เป็น โรงแรมอัมรินทร์ลากูน ห้องวังพิกุล 1-3 ที่อยู่ 52/299 ถนนพระองค์ขาว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 1. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน
  สนามสอบสัมภาษณ์ โรงแรมเดอะปาร์ค ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
  วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
  วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 46 46 วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 33 33
  วันที่ 17 มกราคม 2555 47 - 92 46 วันที่ 17 มกราคม 2555 34 - 66 33
  วันที่ 18 มกราคม 2555 93 - 138 46 วันที่ 18 มกราคม 2555 67 - 99 33
  รวม 138 รวม 99

 2. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง
  สนามสอบสัมภาษณ์ สำนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง เลขที่ 2/6 ถ.ประสงค์ประสาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

  เปลี่ยนแปลงสนามสอบสัมภาษณ์เป็น โรงแรมอัมรินทร์ลากูน ห้องวังพิกุล 1-3 ที่อยู่ 52/299 ถนนพระองค์ขาว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
  วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
  วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 45 45 วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 60 60
  วันที่ 17 มกราคม 2555 46 - 90 45 วันที่ 17 มกราคม 2555 61 - 120 60
  วันที่ 18 มกราคม 2555 91 - 135 45 วันที่ 18 มกราคม 2555 121 - 180 60
  วันที่ 19 มกราคม 2555 136 - 176 41 วันที่ 19 มกราคม 2555 181 - 240 60
  วันที่ 20 มกราคม 2555 241 - 253 13
  รวม 176 รวม 253

 3. ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  สนามสอบสัมภาษณ์ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
  วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
  วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 120 120 วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 120 120
  วันที่ 17 มกราคม 2555 121 - 240 120 วันที่ 17 มกราคม 2555 121 - 240 120
  วันที่ 18 มกราคม 2555 241 - 352 112 วันที่ 18 มกราคม 2555 241 - 352 112
  รวม 352 รวม 352

 4. ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  สนามสอบสัมภาษณ์ KSB Park เลขที่ 459/33 ถนนกีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
  วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
  วันที่ 17 มกราคม 2555 1 - 192 192 วันที่ 17 มกราคม 2555 1 - 192 192
  วันที่ 18 มกราคม 2555 193 - 363 171 วันที่ 18 มกราคม 2555 193 - 374 182
  รวม 363 รวม 374

 5. ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง
  สนามสอบสัมภาษณ์ สำนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง หมู่บ้านกรุงศรีซิตี้ (หลังศูนย์ราชการ) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
  วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
  วันที่ 18 มกราคม 2555 1 - 44 44 วันที่ 18 มกราคม 2555 1- 47 47
  วันที่ 19 มกราคม 2555 45 - 88 44 วันที่ 19 มกราคม 2555 48 - 94 47
  รวม 88 รวม 94

 6. ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก
  สนามสอบสัมภาษณ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
  วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
  วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 70 70
  วันที่ 17 มกราคม 2555 71 - 105 35 วันที่ 17 มกราคม 2555 1 - 35 35
  วันที่ 18 มกราคม 2555 36 - 94 59
  รวม 105 รวม 94

 7. ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก
  สนามสอบสัมภาษณ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ 105/1 ถ.เพชรเกษม (สายเก่า) อ.เมือง จ.ราชบุรี

  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
  วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
  วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 42 42 วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 30 30
  วันที่ 17 มกราคม 2555 43 - 84 42 วันที่ 17 มกราคม 2555 31 - 60 30
  วันที่ 18 มกราคม 2555 85 - 121 37 วันที่ 18 มกราคม 2555 61 - 88 28
  รวม 121 รวม 88

 8. ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน
  สนามสอบสัมภาษณ์ สำนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน เลขที่ 258 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
  วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
  วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 30 30 วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 45 45
  วันที่ 17 มกราคม 2555 31 - 60 30 วันที่ 17 มกราคม 2555 46 - 90 45
  วันที่ 18 มกราคม 2555 61 - 83 23 วันที่ 18 มกราคม 2555 91 - 110 20
  รวม 83 รวม 110

 9. ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง
  สนามสอบสัมภาษณ์ สำนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง เลขที่ 448 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
  วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
  วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 82 82
  วันที่ 17 มกราคม 2555 83 - 164 82
  วันที่ 18 มกราคม 2555 165 - 226 62 วันที่ 18 มกราคม 2555 1 - 21 21
  วันที่ 19 มกราคม 2555 22 - 104 83
  วันที่ 20 มกราคม 2555 105 - 187 83
  รวม 226 รวม 187


โปรดตรวจสอบรายละเอียดในประกาศตามไฟล์แนบอีกครั้ง

กรุณาคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อ Download » 011852-1-ACLO060155.pdf
กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล