Sliding Panel v5 ค้นหา
 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
English
รู้จัก ธ.ก.ส. ผลิตภัณฑ์และบริการ ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน เพื่อสังคม ธ.ก.ส. ติดต่อ ธ.ก.ส.
สมัครงาน กับ ธ.ก.ส.

ประกาศผลการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจและการเงิน ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปี 2554 [2012-01-07]

 
ประกาศผลการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจและการเงิน ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปี 2554

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนโดยเรียงลำดับตามฝ่ายกิจการสาขาภาคที่เลือกและตามเลขประจำตัวสอบ อ่านรายละเอียดได้ประกาศแนบท้ายนี้

ธนาคารจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนอีกครั้ง หากพบว่า ข้อมูลของผู้สมัครมีข้อผิดพลาดไม่ตรงตามเงื่อนไขและประกาศของธนาคารที่ประกาศไว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทุกขั้นตอน

ขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2555 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสรรหาครั้งนี้ ทั้งนี้ มีรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ดังนี้


ไปไม่ตรงตามวันสอบสัมภาษณ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะไม่อนุญาตให้สอบ

ไปผิดสนามสอบสัมภาษณ์ ธนาคารจะไม่อนุญาตให้สอบ

ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เวลา 8.00 น. ตามวันที่กำหนดไว้

เปลี่ยนแปลงสนามสอบสัมภาษณ์ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง เป็น โรงแรมอัมรินทร์ลากูน ห้องวังพิกุล 1-3 ที่อยู่ 52/299 ถนนพระองค์ขาว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 1. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน
  สนามสอบสัมภาษณ์ โรงแรมเดอะปาร์ค ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
  วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
  วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 46 46 วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 33 33
  วันที่ 17 มกราคม 2555 47 - 92 46 วันที่ 17 มกราคม 2555 34 - 66 33
  วันที่ 18 มกราคม 2555 93 - 138 46 วันที่ 18 มกราคม 2555 67 - 99 33
  รวม 138 รวม 99

 2. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง
  สนามสอบสัมภาษณ์ สำนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง เลขที่ 2/6 ถ.ประสงค์ประสาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

  เปลี่ยนแปลงสนามสอบสัมภาษณ์เป็น โรงแรมอัมรินทร์ลากูน ห้องวังพิกุล 1-3 ที่อยู่ 52/299 ถนนพระองค์ขาว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
  วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
  วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 45 45 วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 60 60
  วันที่ 17 มกราคม 2555 46 - 90 45 วันที่ 17 มกราคม 2555 61 - 120 60
  วันที่ 18 มกราคม 2555 91 - 135 45 วันที่ 18 มกราคม 2555 121 - 180 60
  วันที่ 19 มกราคม 2555 136 - 176 41 วันที่ 19 มกราคม 2555 181 - 240 60
  วันที่ 20 มกราคม 2555 241 - 253 13
  รวม 176 รวม 253

 3. ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  สนามสอบสัมภาษณ์ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
  วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
  วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 120 120 วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 120 120
  วันที่ 17 มกราคม 2555 121 - 240 120 วันที่ 17 มกราคม 2555 121 - 240 120
  วันที่ 18 มกราคม 2555 241 - 352 112 วันที่ 18 มกราคม 2555 241 - 352 112
  รวม 352 รวม 352

 4. ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  สนามสอบสัมภาษณ์ KSB Park เลขที่ 459/33 ถนนกีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
  วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
  วันที่ 17 มกราคม 2555 1 - 192 192 วันที่ 17 มกราคม 2555 1 - 192 192
  วันที่ 18 มกราคม 2555 193 - 363 171 วันที่ 18 มกราคม 2555 193 - 374 182
  รวม 363 รวม 374

 5. ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง
  สนามสอบสัมภาษณ์ สำนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง หมู่บ้านกรุงศรีซิตี้ (หลังศูนย์ราชการ) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
  วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
  วันที่ 18 มกราคม 2555 1 - 44 44 วันที่ 18 มกราคม 2555 1- 47 47
  วันที่ 19 มกราคม 2555 45 - 88 44 วันที่ 19 มกราคม 2555 48 - 94 47
  รวม 88 รวม 94

 6. ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก
  สนามสอบสัมภาษณ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
  วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
  วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 70 70
  วันที่ 17 มกราคม 2555 71 - 105 35 วันที่ 17 มกราคม 2555 1 - 35 35
  วันที่ 18 มกราคม 2555 36 - 94 59
  รวม 105 รวม 94

 7. ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก
  สนามสอบสัมภาษณ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ 105/1 ถ.เพชรเกษม (สายเก่า) อ.เมือง จ.ราชบุรี

  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
  วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
  วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 42 42 วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 30 30
  วันที่ 17 มกราคม 2555 43 - 84 42 วันที่ 17 มกราคม 2555 31 - 60 30
  วันที่ 18 มกราคม 2555 85 - 121 37 วันที่ 18 มกราคม 2555 61 - 88 28
  รวม 121 รวม 88

 8. ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน
  สนามสอบสัมภาษณ์ สำนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน เลขที่ 258 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
  วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
  วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 30 30 วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 45 45
  วันที่ 17 มกราคม 2555 31 - 60 30 วันที่ 17 มกราคม 2555 46 - 90 45
  วันที่ 18 มกราคม 2555 61 - 83 23 วันที่ 18 มกราคม 2555 91 - 110 20
  รวม 83 รวม 110

 9. ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง
  สนามสอบสัมภาษณ์ สำนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง เลขที่ 448 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการเงิน
  วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน วันที่สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ จำนวน/คน
  วันที่ 16 มกราคม 2555 1 - 82 82
  วันที่ 17 มกราคม 2555 83 - 164 82
  วันที่ 18 มกราคม 2555 165 - 226 62 วันที่ 18 มกราคม 2555 1 - 21 21
  วันที่ 19 มกราคม 2555 22 - 104 83
  วันที่ 20 มกราคม 2555 105 - 187 83
  รวม 226 รวม 187


โปรดตรวจสอบรายละเอียดในประกาศตามไฟล์แนบอีกครั้ง

กรุณาคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อ Download » 011852-1-ACLO060155.pdf
    สมัครงาน  
 
 
 
 
         หน้าหลัก จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อ-ขายที่ดิน สมัครงาน ตรวจผลสลาก อัตราและค่าธรรมเนียม ธ.ก.ส.เพื่อสังคม แผนผังเว็บไซต์
         สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายด้านความปลอดภัย