Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส. 
 
 
 

 
สมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเป็นผู้ช่วยพนักงานเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ธ.ก.ส. [2012-10-03]

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเป็นผู้ช่วยพนักงานเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ธ.ก.ส. (Call Center)


ผู้ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้วไม่ปรากฏรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ โปรดติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2280-0180 ต่อ 2457-8 หรือ 0-2280-8646 ภายในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน คลิกที่นี่...

ธนาคารจะสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กทม.

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
1. อนุญาตให้นำเฉพาะดินสอ 2B และยางลบ เข้าห้องสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำกระเป๋าเครื่องเขียน และอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากข้อ 1 กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสัมภาระ เครื่องคำนวณทุกชนิด นาฬิกาทุกชนิด เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากกรรมการคุมสอบตรวจพบ ธนาคารจะพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่มีบริการรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น
3. ผู้เข้าสอบต้องเดินทางมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที
4. หากไม่มีบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตน อื่นๆ ที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยส่วนงานราชการและยังไม่หมดอายุ ธนาคารจะพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
5. เมื่อเวลาสอบผ่านไป 15 นาที ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ
6. ผู้เข้าสอบที่มีการเปลี่ยนชื่อ ? สกุล ต้องนำสำเนาพร้อมเอกสารตัวจริงในการเปลี่ยนชื่อ ? สกุล มายื่นในวันสอบข้อเขียน
7. ห้ามเปิดแบบทดสอบจนกว่าจะได้รับสัญญาณจากกรรมการคุมสอบ
8. ห้ามพูดคุยหรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมระหว่างทำแบบทดสอบ หากผู้เข้าสอบมีข้อสงสัยให้สอบถามจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ที่กระทำการใด ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และธนาคารจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
9. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ
10. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ
- สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
- สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยืดคอปก กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
เนื่องจากห้องสอบเป็นห้องปรับอากาศ ผู้เข้าสอบโปรดสวมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย


สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
1. ดินสอ 2B ยางลบ
2. บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ที่มี รูปถ่ายซึ่งออกโดยส่วนงานราชการและยังไม่หมดอายุ เนื่องจากกรรมการคุมสอบจะทำการตรวจสอบบัตรประจำตัวก่อนอนุญาตให้ทำการสอบ


อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบเพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


กรุณาคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อ Download » 12102-1-call center 552.pdf
กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล