Sliding Panel v5 ค้นหา

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของ ธ.ก.ส.


ขอขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อตอบแบบสอบถามของ ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส. จักนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงและยกระดับการบริการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

คลิกเพื่อเข้าสู่แบบสอบถาม คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
รายการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าสุด

ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ
โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
จ้างปรับปรุงที่ทำการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดระนอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8ม.ค.58 11ม.ค.58
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือการผลิตรายการในระบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8ม.ค.58 13ม.ค.58
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 6ม.ค.58 9ม.ค.58
ประกวดราคาจ้างปรับภาพลักษณ์ภายในที่ทำการธนาคารอาคารสำนักงานสาขาพิมาย จังหวัดนครราชสีม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 6ม.ค.58 9ม.ค.58
จ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรสินเชื่อเกษตรกร และเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ 11ธ.ค.57 15ธ.ค.57

 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ประกาศ ขายเอกสาร
สอบราคาจ้างผลิตพลาสติกรัดธนบัตร จำนวน 4 รายการ 21ม.ค.58 27ม.ค.58 4ก.พ.58
สอบราคาจ้างพิมพ์ใบต่อสมุดเงินฝาก (รหัส 41-093) 21ม.ค.58 26ม.ค.58 3ก.พ.58
สอบราคาจ้างผลิตซองขาวตราธนาคาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคา 21ม.ค.58 26ม.ค.58 3ก.พ.58
สอบราคาจ้างพิมพ์สมุดเช็คสีฟ้าในเขตเรียกเก็บ -กทม. (41-025) จำนวน 30,000 เล่ม 22ม.ค.58 27ม.ค.58 4ก.พ.58
ประกวดราคาจ้างปรับภาพลักษณ์ภายในที่ทำการธนาคารอาคารสำนักงานสาขาพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20ม.ค.58 22ม.ค.58 30ม.ค.58

 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
โครงการ ประกาศ
ปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในที่ทำการอาคารสำนักงานสาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13ม.ค.58
ประกาศผลสอบราคาจ้างเชื่อมต่อ Blade Server Intranet กับ Storage 3PAR ของโครงการ Data Center 22ธ.ค.57
ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อและจัดจ้างระบบงานตรวจจับการทุจริต (Fraud Detection/Surveillance System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19ธ.ค.57
ประกาศผลประกวดราคาจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Centralized Log) 11ธ.ค.57
ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับสาขา ขนาด 3 KVA 11ธ.ค.57

 
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
โครงการ ประกาศ
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้รับการตัดจำหน่ายออกจากบัญชีด้วยวิธีการขายทอดตลาด ครั้งที่ 3/2557 6มิ.ย.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2557 8พ.ค.57

 
กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code
ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล