ธ.ก.ส.เร่งกระตุ้น สกต.รวบรวมผลผลิตของเกษตรกรลูกค้า หวังสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาด ตั้งเป้าปี 54 ปล่อยสินเชื่อผ่านสถาบันเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท พร้อมควักอีก 500 ล้านบาท สนับสนุนให้เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์

นายวินัย เครือตรีประดิษฐ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. มีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรลูกค้ารวบรวมผลผลิตจำหน่ายผ่านช่องทางสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง และเพื่อให้สามารถจำหน่ายผลผลิตในราคาที่ยุติธรรม โดยในปีบัญชี 2554 ธ.ก.ส. ได้ตั้งเป้าหมายการสนับสนุนสินเชื่อดังกล่าวไว้ในหมวดด้านสถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์ อปท.กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปีบัญชีที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อให้แก่ สกต. ทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรลูกค้าไปทั้งสิ้น 3,052 ล้านบาท โดยเฉพาะในส่วนของ สกต. ตราดได้ใช้บริการสินเชื่อเพื่อนำไปรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรลูกค้าในปีบัญชีที่ผ่านมาทั้งสิ้น 21.5 ล้านบาท              

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังมีโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรลูกค้าทั่วประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์โดยใช้เงินงบประมาณดำเนินการจำนวน 500 ล้านบาท โดยแยกเป็นกิจกรรมสนับสนุนการทำธุรกิจของ สกต. เพื่อเชื่อมโยงสินค้าเกษตรคุณภาพร่วมกับ สกต.ทั่วประเทศ รวมถึงเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จำนวน 30 ล้านบาท  โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มปริมาณการขายสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อปี และส่งออกผ่านเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5
,000 ตันต่อปี กิจกรรมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ให้กับกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตลอดจน สกต. เพื่อพัฒนาการผลิต การแปรรูป ทำบรรจุภัณฑ์ และการตลาดสินค้าเกษตรแบบครบวงจร จำนวน 21 ล้านบาท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลผลิตและความรู้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ สกต. จำนวน 3 ล้านบาท กิจกรรมทำบรรจุภัณฑ์ภายใต้ตราเดียวกัน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ จำนวน 15 ล้านบาท กิจกรรมสนับสนุนเครื่องมือสำหรับการจัดการด้านการตลาด จำนวน 9 ล้านบาท กิจกรรมคาราวานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวน 4 ล้านบาท และกิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ จำนวน 6 ล้านบาท         

นายวินัยกล่าวอีกว่า ในปีบัญชี 2554 ธ.ก.ส. มีแผนจะจัดกิจกรรมการจำหน่ายผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งการจำหน่ายผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ที่ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กระทรวงการคลัง ไทยทีวีสีช่อง 3 และที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าในการระบายผลผลิตไปยังผู้บริโภคโดยตรง ทำให้ทั้งผู้จำหน่ายและผู้ซื้อได้ซื้อขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม


10 พฤษภาคม 2554
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน