ธ.ก.ส. เลือก ไทยประกันชีวิต จัดทำประกันชีวิตมอบเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกค้าชั้นดี เพื่อช่วยลดภาระหนี้กรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพลภาพกว่า 2.6 ล้านราย วงเงิน 991 ล้านบาท คุ้มครองรายละ 1 แสนบาท จ่ายสินไหมขั้นต่ำ 30,000 บาท

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในพิธีลงนามระหว่าง นายอวยชัย อัครวณิชเลิศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กับ ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ในเรื่องของสัญญาจ้างทำประกันชีวิตให้แก่ลูกค้า ธ.ก.ส.ตามโครงการลดภาระหนี้แก่ลูกค้าชั้นดี โดยคุ้มครองตามมูลหนี้แต่ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ณ ห้องประชุม ยุคลธร โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

หลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการสวัสดิการเพื่อลดภาระหนี้ให้แก่ลูกค้าชั้นดี เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่มีประวัติด้านวินัยทางการเงินที่ดี โดย ธ.ก.ส. ได้คัดเลือกและทำสัญญาจ้างกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ลูกค้าชั้นดี เพื่อแบ่งเบาภาระให้แก่ทายาทและครอบครัว ซึ่งจะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามมูลหนี้จริง คือ ต้นเงินกู้ที่ลูกค้าคงเป็นหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันที่ลูกค้าเสียชีวิตบวกกับดอกเบี้ยเงินกู้นับถัดจากวันที่ลูกค้าเสียชีวิต แต่ไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยบริษัทฯจะจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ ธ.ก.ส.เพื่อนำมาหักชำระหนี้เงินกู้แทนลูกค้าตามจำนวนที่เป็นหนี้ กรณีมูลหนี้จริง ตั้งแต่ 0-30,000 บาท บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนรายละ 30,000 บาท โดยบริษัทฯจะจ่ายให้กับ ธ.ก.ส.ภายใน 15 วันทำการ นับจากที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน ตัวอย่าง เช่น ลูกค้าที่ชำระหนี้ครบถ้วนไม่มีมูลหนี้คงเหลือแต่เกิดเหตุเสียชีวิต ทายาทก็จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน จำนวน 30,000 บาท หรือ กรณีลูกค้ามีมูลหนี้คงเหลือ 20,000 บาท บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนจำนวน 30,000 บาท เมื่อหักชำระหนี้แล้วยังมีเงินคงเหลืออีก 10,000 บาท ธ.ก.ส.จะจ่ายคืนให้กับทายาท หรือ กรณีลูกค้ามีมูลหนี้รวมดอกเบี้ย 200,000 บาท บริษัทฯจะจ่ายเพียง 100,000 บาท ส่วนหนี้ที่เหลืออีก 100,000 บาท ทายาทต้องเป็นผู้รับใช้หนี้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามถือว่าหนี้ที่มีอยู่นั้น ได้ถูกลดภาระในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ลูกค้าชั้นดีที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2554 - 30 เมษายน 2556 มีลูกค้าที่ได้รับความคุ้มครอง จำนวน 2,609,467 ราย คิดเป็นวงเงินค่าเบี้ยประกันทั้งสิ้น 991,883,019 บาท โดยให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพลภาพถาวรจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ รวมถึงอัมพาตสิ้นเชิงหรือสูญเสียมือ เท้า และดวงตา แต่จะไม่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอัตวินิบาตกรรมภายในปีแรก ของการเอาประกันและภาวะทุพลภาพสิ้นเชิงที่เกิดขึ้นหรือมีมาก่อนการทำประกัน

นายลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดทำประกันชีวิตมอบเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกค้าชั้นดี เป็นหนึ่งในมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมลูกค้าชั้นดีของ ธ.ก.ส เพื่อสร้างความเป็นธรรมและมอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ลูกค้าที่มีวินัยทางการเงิน ปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร ซึ่งลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องมีประวัติการชำระหนี้ดี ไม่มีหนี้ค้างชำระ ไม่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่อยู่ในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ และไม่เป็นลูกค้ารับใช้หนี้เงินกู้ นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังมีการส่งเสริมในเรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อให้มีเงินไปใช้ในกิจการเกี่ยวกับงานฌาปนกิจศพ โดยไม่สร้างภาระให้กับบุคคลในครอบครัว เรียกได้ว่าเป็นมรดกความดีที่ลูกค้าธ.ก.ส.ได้สงเคราะห์ช่วยเหลือกันและกัน อีกทั้งยังได้สนับสนุนให้ลูกค้าทำประกันสินเชื่อกับบริษัทประกันต่างๆที่เป็นเครือข่ายกับ ธ.ก.ส. โดยความสมัครใจ เพื่อจะได้มีเงินทุนให้กับครอบครัวไว้ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

ด้านดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด กล่าวว่า ไทยประกันชีวิตรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจาก ธ.ก.ส. เพื่อให้ความคุ้มครองประกันชีวิตแก่ลูกค้าชั้นดี ตามโครงการสวัสดิการลดภาระหนี้ อันเป็นการสร้างหลักประกันและความอุ่นใจให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. โดยโครงการนี้จะให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

โครงการดังกล่าวเกิดจากความตั้งใจของ ธ.ก.ส.ในการลดภาระหนี้ ในกรณีที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นกับลูกค้าหรือครอบครัวของลูกค้า ซึ่งไทยประกันชีวิตเองตระหนักถึงความตั้งใจดีของ ธ.ก.ส.ในข้อนี้ กอรปกับเกษตรกรเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้นำเสนอความคุ้มครองในอัตราเบี้ยประกันที่เหมาะสม

การรับประกันในโครงการนี้ จะรับประกันลูกค้าชั้นดีที่ขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. โดยให้ความคุ้มครองตามมูลหนี้ แต่ไม่เกินรายละ 100,000 บาท และมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้คุ้มครองตามสัญญาต่อเนื่อง 1 ปี 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนเมษายน 2556 โดยที่ผ่านมามีลูกค้าเสียชีวิตและเคลมสินไหมแล้วรวม 35 ราย คิดเป็นเงินสินไหมรวมกว่า 1 ล้าน 7 แสนบาท


16 กุมภาพันธ์ 2555
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน