Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
ธ.ก.ส. จัดทำประกันชีวิตให้ลูกค้าชั้นดี กว่า 2.6 ล้านราย วงเงินเกือบพันล้านบาท [2012-02-16]ธ.ก.ส. เลือก ไทยประกันชีวิต จัดทำประกันชีวิตมอบเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกค้าชั้นดี เพื่อช่วยลดภาระหนี้กรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพลภาพกว่า 2.6 ล้านราย วงเงิน 991 ล้านบาท คุ้มครองรายละ 1 แสนบาท จ่ายสินไหมขั้นต่ำ 30,000 บาท

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในพิธีลงนามระหว่าง นายอวยชัย อัครวณิชเลิศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กับ ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ในเรื่องของสัญญาจ้างทำประกันชีวิตให้แก่ลูกค้า ธ.ก.ส.ตามโครงการลดภาระหนี้แก่ลูกค้าชั้นดี โดยคุ้มครองตามมูลหนี้แต่ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ณ ห้องประชุม ยุคลธร โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

หลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการสวัสดิการเพื่อลดภาระหนี้ให้แก่ลูกค้าชั้นดี เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่มีประวัติด้านวินัยทางการเงินที่ดี โดย ธ.ก.ส. ได้คัดเลือกและทำสัญญาจ้างกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ลูกค้าชั้นดี เพื่อแบ่งเบาภาระให้แก่ทายาทและครอบครัว ซึ่งจะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามมูลหนี้จริง คือ ต้นเงินกู้ที่ลูกค้าคงเป็นหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันที่ลูกค้าเสียชีวิตบวกกับดอกเบี้ยเงินกู้นับถัดจากวันที่ลูกค้าเสียชีวิต แต่ไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยบริษัทฯจะจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ ธ.ก.ส.เพื่อนำมาหักชำระหนี้เงินกู้แทนลูกค้าตามจำนวนที่เป็นหนี้ กรณีมูลหนี้จริง ตั้งแต่ 0-30,000 บาท บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนรายละ 30,000 บาท โดยบริษัทฯจะจ่ายให้กับ ธ.ก.ส.ภายใน 15 วันทำการ นับจากที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน ตัวอย่าง เช่น ลูกค้าที่ชำระหนี้ครบถ้วนไม่มีมูลหนี้คงเหลือแต่เกิดเหตุเสียชีวิต ทายาทก็จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน จำนวน 30,000 บาท หรือ กรณีลูกค้ามีมูลหนี้คงเหลือ 20,000 บาท บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนจำนวน 30,000 บาท เมื่อหักชำระหนี้แล้วยังมีเงินคงเหลืออีก 10,000 บาท ธ.ก.ส.จะจ่ายคืนให้กับทายาท หรือ กรณีลูกค้ามีมูลหนี้รวมดอกเบี้ย 200,000 บาท บริษัทฯจะจ่ายเพียง 100,000 บาท ส่วนหนี้ที่เหลืออีก 100,000 บาท ทายาทต้องเป็นผู้รับใช้หนี้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามถือว่าหนี้ที่มีอยู่นั้น ได้ถูกลดภาระในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ลูกค้าชั้นดีที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2554 - 30 เมษายน 2556 มีลูกค้าที่ได้รับความคุ้มครอง จำนวน 2,609,467 ราย คิดเป็นวงเงินค่าเบี้ยประกันทั้งสิ้น 991,883,019 บาท โดยให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพลภาพถาวรจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ รวมถึงอัมพาตสิ้นเชิงหรือสูญเสียมือ เท้า และดวงตา แต่จะไม่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอัตวินิบาตกรรมภายในปีแรก ของการเอาประกันและภาวะทุพลภาพสิ้นเชิงที่เกิดขึ้นหรือมีมาก่อนการทำประกัน

นายลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดทำประกันชีวิตมอบเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกค้าชั้นดี เป็นหนึ่งในมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมลูกค้าชั้นดีของ ธ.ก.ส เพื่อสร้างความเป็นธรรมและมอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ลูกค้าที่มีวินัยทางการเงิน ปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร ซึ่งลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องมีประวัติการชำระหนี้ดี ไม่มีหนี้ค้างชำระ ไม่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่อยู่ในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ และไม่เป็นลูกค้ารับใช้หนี้เงินกู้ นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังมีการส่งเสริมในเรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อให้มีเงินไปใช้ในกิจการเกี่ยวกับงานฌาปนกิจศพ โดยไม่สร้างภาระให้กับบุคคลในครอบครัว เรียกได้ว่าเป็นมรดกความดีที่ลูกค้าธ.ก.ส.ได้สงเคราะห์ช่วยเหลือกันและกัน อีกทั้งยังได้สนับสนุนให้ลูกค้าทำประกันสินเชื่อกับบริษัทประกันต่างๆที่เป็นเครือข่ายกับ ธ.ก.ส. โดยความสมัครใจ เพื่อจะได้มีเงินทุนให้กับครอบครัวไว้ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

ด้านดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด กล่าวว่า ไทยประกันชีวิตรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจาก ธ.ก.ส. เพื่อให้ความคุ้มครองประกันชีวิตแก่ลูกค้าชั้นดี ตามโครงการสวัสดิการลดภาระหนี้ อันเป็นการสร้างหลักประกันและความอุ่นใจให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. โดยโครงการนี้จะให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

โครงการดังกล่าวเกิดจากความตั้งใจของ ธ.ก.ส.ในการลดภาระหนี้ ในกรณีที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นกับลูกค้าหรือครอบครัวของลูกค้า ซึ่งไทยประกันชีวิตเองตระหนักถึงความตั้งใจดีของ ธ.ก.ส.ในข้อนี้ กอรปกับเกษตรกรเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้นำเสนอความคุ้มครองในอัตราเบี้ยประกันที่เหมาะสม

การรับประกันในโครงการนี้ จะรับประกันลูกค้าชั้นดีที่ขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. โดยให้ความคุ้มครองตามมูลหนี้ แต่ไม่เกินรายละ 100,000 บาท และมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้คุ้มครองตามสัญญาต่อเนื่อง 1 ปี 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนเมษายน 2556 โดยที่ผ่านมามีลูกค้าเสียชีวิตและเคลมสินไหมแล้วรวม 35 ราย คิดเป็นเงินสินไหมรวมกว่า 1 ล้าน 7 แสนบาท

กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล