Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส. 
 
 
 

 
ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ชาวไร่อ้อย-ชาวไร่มัน กว่าหมื่นล้าน พร้อมเริ่มรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง 1 มี.ค ทันที [2012-03-01]

ธ.ก.ส. พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกร ปล่อยสินเชื่อให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลช่วยชาวไร่อ้อย กว่า 1.5 หมื่นล้าน ขณะที่อนุมัติเงินกู้เพื่อชะลอการขุดมันให้ชาวไร่มันสำปะหลังอีก 9,000 ล้านบาท และพร้อมเริ่มดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ช่วยเหลือชาวนา เริ่ม มี.ค นี้

(29 กุมภาพันธ์ 2555) นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ในเรื่อง การอนุมัติให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลกู้เงินฤดูการผลิต 2554/55 การดำเนินโครงการให้เงินกู้เพื่อชะลอการขุดหัวมันสำปะหลัง ปี 2554/55 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่นางเลิ้ง

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธ.ก.ส. มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย โดยอนุมัติให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายกู้เงินจาก ธ.ก.ส. วงเงินกู้ไม่เกิน 15,324 ล้านบาท โดยประมาณการวงเงินจากคาดการณ์อ้อยที่เข้าหีบจริง จำนวน 99 ล้านตัน เพื่อนำมาช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต 2554/55 ซึ่งกองทุนฯจะนำเงินกู้ไปจ่ายเพิ่มค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อย กำหนดชำระหนี้เสร็จสิ้นภายใน 17 เดือน นับตั้งแต่วันกู้ คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-0.75 ต่อปี

ด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการให้เงินกู้เพื่อชะลอการขุดหัวมันสำปะหลัง ปี2554/55 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำมันสำปะหลังปี 2554/55 ได้ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายในครัวเรือน โดยให้สินเชื่อใหม่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการรอขุดมันสำปะหลัง ในวงเงินสินเชื่อ 9,000 ล้านบาท กำหนดวงเงินกู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังแต่ละรายไม่เกิน ร้อยละ 30 ของราคาประเมินมูลค่ามันสำปะหลังส่วนที่ยังไม่ได้ขุด สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยแยกวงเงินกู้ต่างหากจากวงเงินกู้ปกติ และเกษตรกรไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับเกษตรกรผู้กู้เงิน ต้องเป็นเกษตรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2554/55 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีหนังสือรับรองผลการขึ้นทะเบียน เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.ที่มีผลผลิตมันสำปะหลังของตนเองที่ยังไม่ได้ขุดในแปลงปลูกของตนเอง โดยการประเมินมูลค่าผลผลิตส่วนที่ยังไม่ได้ขุดจะคำนวณจากราคาจำนำตามโครงการรับจำนำมันสำปะหลัง กำหนดตามระยะเวลา คือ เดือนมีนาคม 2555 ราคากิโลกรัมละ 2.80 บาท เดือนเมษายน ราคากิโลกรัมละ 2.85 บาท และเดือนพฤษภาคมราคากิโลกรัมละ 2.90 บาท ระยะเวลาที่ให้กู้เงินเพื่อชะลอการขุดหัวมันสำปะหลังสดเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม -พฤษภาคม 2555 กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับเงินกู้ ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2555

ด้านผลการดำเนินงานโครงการรับจำนำมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2554/2555 ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ธ.ก.ส. ได้ทำสัญญาและจ่ายเงินกู้แก่เกษตรกรไปแล้ว 1,606 ราย จำนวนมันสำปะหลัง 82,827.04 ตัน จำนวนเงิน 227,774,347 บาท

ในส่วนของโครงการรับจำนำข้าว ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า หลังจากเสร็จสิ้นโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ธ.ก.ส. จะเริ่มดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 วงเงินรับจำนำโดยประมาณจำนวน 120,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นการยกระดับราคาข้าวเปลือกนาปรังให้กับเกษตรกร โดยรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 ที่ผลิตในประเทศไทยทั้งหมด ไม่จำกัดปริมาณข้าวเปลือกที่รับจำนำทั้งโครงการ ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตรวม 11.11 ล้านตัน โดยปริมาณจำนำข้าวของเกษตรกรแต่ละรายจะคำนวณตามพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตเฉลี่ยและผลผลิตของเกษตรกรตามหนังสือรับรองที่กรมส่งเสริมการเกษตรออกให้ ซึ่งจะเริ่มรับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-15กันยายน 2555 สำหรับภาคใต้ เริ่ม 1 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2555 ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับจากเดือนที่รับจำนำ

สำหรับผลการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ธ.ก.ส. ได้ทำสัญญาและจ่ายเงินกู้แก่เกษตรกรไปแล้ว 1,105,206 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 6.67 ล้านตัน จำนวนเงิน 111,882.05 ล้านบาท ส่วนการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารส่งมอบคลังสินค้ากลาง ดำเนินการไปแล้วจำนวน 2.683 ล้านตัน อยู่ระหว่างการดำเนินการ 0.940 ล้านตัน

นายลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธ.ก.ส. พร้อมขับเคลื่อนโครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร โดยคาดว่าทั้ง 3 โครงการที่กล่าวมาข้างต้น จะสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ชาวไร่มันสำปะหลัง และชาวนา ได้อีกทางหนึ่ง

กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล