ธ.ก.ส. พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกร ปล่อยสินเชื่อให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลช่วยชาวไร่อ้อย กว่า 1.5 หมื่นล้าน ขณะที่อนุมัติเงินกู้เพื่อชะลอการขุดมันให้ชาวไร่มันสำปะหลังอีก 9,000 ล้านบาท และพร้อมเริ่มดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ช่วยเหลือชาวนา เริ่ม มี.ค นี้

(29 กุมภาพันธ์ 2555) นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ในเรื่อง การอนุมัติให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลกู้เงินฤดูการผลิต 2554/55 การดำเนินโครงการให้เงินกู้เพื่อชะลอการขุดหัวมันสำปะหลัง ปี 2554/55 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่นางเลิ้ง

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธ.ก.ส. มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย โดยอนุมัติให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายกู้เงินจาก ธ.ก.ส. วงเงินกู้ไม่เกิน 15,324 ล้านบาท โดยประมาณการวงเงินจากคาดการณ์อ้อยที่เข้าหีบจริง จำนวน 99 ล้านตัน เพื่อนำมาช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต 2554/55 ซึ่งกองทุนฯจะนำเงินกู้ไปจ่ายเพิ่มค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อย กำหนดชำระหนี้เสร็จสิ้นภายใน 17 เดือน นับตั้งแต่วันกู้ คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-0.75 ต่อปี

ด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการให้เงินกู้เพื่อชะลอการขุดหัวมันสำปะหลัง ปี2554/55 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำมันสำปะหลังปี 2554/55 ได้ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายในครัวเรือน โดยให้สินเชื่อใหม่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการรอขุดมันสำปะหลัง ในวงเงินสินเชื่อ 9,000 ล้านบาท กำหนดวงเงินกู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังแต่ละรายไม่เกิน ร้อยละ 30 ของราคาประเมินมูลค่ามันสำปะหลังส่วนที่ยังไม่ได้ขุด สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยแยกวงเงินกู้ต่างหากจากวงเงินกู้ปกติ และเกษตรกรไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับเกษตรกรผู้กู้เงิน ต้องเป็นเกษตรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2554/55 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีหนังสือรับรองผลการขึ้นทะเบียน เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.ที่มีผลผลิตมันสำปะหลังของตนเองที่ยังไม่ได้ขุดในแปลงปลูกของตนเอง โดยการประเมินมูลค่าผลผลิตส่วนที่ยังไม่ได้ขุดจะคำนวณจากราคาจำนำตามโครงการรับจำนำมันสำปะหลัง กำหนดตามระยะเวลา คือ เดือนมีนาคม 2555 ราคากิโลกรัมละ 2.80 บาท เดือนเมษายน ราคากิโลกรัมละ 2.85 บาท และเดือนพฤษภาคมราคากิโลกรัมละ 2.90 บาท ระยะเวลาที่ให้กู้เงินเพื่อชะลอการขุดหัวมันสำปะหลังสดเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม -พฤษภาคม 2555 กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับเงินกู้ ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2555

ด้านผลการดำเนินงานโครงการรับจำนำมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2554/2555 ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ธ.ก.ส. ได้ทำสัญญาและจ่ายเงินกู้แก่เกษตรกรไปแล้ว 1,606 ราย จำนวนมันสำปะหลัง 82,827.04 ตัน จำนวนเงิน 227,774,347 บาท

ในส่วนของโครงการรับจำนำข้าว ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า หลังจากเสร็จสิ้นโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ธ.ก.ส. จะเริ่มดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 วงเงินรับจำนำโดยประมาณจำนวน 120,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นการยกระดับราคาข้าวเปลือกนาปรังให้กับเกษตรกร โดยรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 ที่ผลิตในประเทศไทยทั้งหมด ไม่จำกัดปริมาณข้าวเปลือกที่รับจำนำทั้งโครงการ ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตรวม 11.11 ล้านตัน โดยปริมาณจำนำข้าวของเกษตรกรแต่ละรายจะคำนวณตามพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตเฉลี่ยและผลผลิตของเกษตรกรตามหนังสือรับรองที่กรมส่งเสริมการเกษตรออกให้ ซึ่งจะเริ่มรับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-15กันยายน 2555 สำหรับภาคใต้ เริ่ม 1 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2555 ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับจากเดือนที่รับจำนำ

สำหรับผลการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ธ.ก.ส. ได้ทำสัญญาและจ่ายเงินกู้แก่เกษตรกรไปแล้ว 1,105,206 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 6.67 ล้านตัน จำนวนเงิน 111,882.05 ล้านบาท ส่วนการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารส่งมอบคลังสินค้ากลาง ดำเนินการไปแล้วจำนวน 2.683 ล้านตัน อยู่ระหว่างการดำเนินการ 0.940 ล้านตัน

นายลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธ.ก.ส. พร้อมขับเคลื่อนโครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร โดยคาดว่าทั้ง 3 โครงการที่กล่าวมาข้างต้น จะสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ชาวไร่มันสำปะหลัง และชาวนา ได้อีกทางหนึ่ง


1 มีนาคม 2555
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน