ธ.ก.ส. เผยสนับสนุนการจัดทำประกันชีวิตในกลุ่มลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงด้านภาระหนี้สินที่ไม่ต้องตกไปยังครอบครัวกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน พร้อมคัดกรองบริษัทผู้ที่จะเข้ามานำเสนอขายกรมธรรม์เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แจงกรณีปัญหาที่เกิดกับ บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ธ.ก.ส.เข้าไปเป็นตัวกลางในการประสานงานแล้ว โดยบริษัทพร้อมเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายสมชาย อารยชาติสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก ธ.ก.ส และนายวิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเงิน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้กับนางประหล่ำ หนูเส็ง ลูกค้า ธ.ก.ส. จำนวน 350,000 บาท กรณีที่ลูกชายคือนายวินัย หนูเส็ง ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันร่วมเสียชีวิต โดยไม่ได้รับทราบเรื่องที่ บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ขอยกเลิกการจัดทำประกันภัยดังกล่าวแล้ว เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขของทางบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรและแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

หลังพิธีมอบเงินนายสมชาย รองผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับลูกค้าและครอบครัว โดยสนับสนุนให้เกษตรกรจัดทำประกันตามโครงการประกันชีวิตกลุ่มโดยเฉพาะกับลูกค้าผู้กู้ เพื่อไม่ให้ภาระหนี้สินตกอยู่กับทายาทหรือผู้ค้ำประกันร่วม กรณีที่ลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากบริษัทประกันที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกทำประกันด้วยนั้น จะเป็นผู้ชำระหนี้คืนให้กับ ธ.ก.ส.แทนลูกค้าและจ่ายเงินประกันส่วนที่เหลือให้กับทายาท ซึ่งในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ธ.ก.ส.จะเป็นผู้รับขึ้นทะเบียนบริษัทที่ประสงค์จะนำเสนอขายกรมธรรม์ เพื่อคัดกรองและรักษาผลประโยชน์ทั้งทางด้านเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันที่เป็นธรรมแก่ลูกค้า รวมทั้งเป็นตัวกลางในการเรียกร้องค่าสินไหมกรณีที่ลูกค้าประสบเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้จัดทำไว้กับบริษัทด้วย โดยขณะนี้มีบริษัทประกันภัยชั้นนำที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ ธ.ก.ส.แล้วกว่า 20 บริษัทซึ่งเกษตรกรสามารถตัดสินใจที่จะทำประกันชีวิตหรือไม่ทำก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และหากประสงค์จะจัดทำประกันก็สามารถเลือกบริษัทประกันที่ขึ้นทะเบียนกับ ธ.ก.ส. ได้ทุกบริษัท ทั้งนี้บริษัทผู้ขึ้นทะเบียนจะเป็นผู้ชี้แจงเงื่อนไข พร้อมรับทำประกันภัยกับเกษตรกรโดยตรง เพียงแต่ต้องส่งชำระเบี้ยประกันผ่าน ธ.ก.ส. เพื่อยืนยันการจัดทำประกัน

กรณีของนางประหล่ำ หนูเส็ง ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่แจ้งการเสียชีวิตของลูกชายคือ นายวินัย หนูเส็ง ซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมและได้ทำประกันภัยหนี้สินแบบกลุ่ม กับ บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นบริษัทประกันอีกแห่งหนึ่งที่ขึ้นทะเบียนกับธ.ก.ส. แต่ไม่ได้รับเงินค่าสินไหมนั้น เกิดจากการที่ผู้ขอเอาประกันไม่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับประกัน และบมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ได้คืนค่าเบี้ยประกันเป็นเช็คกลับไปให้ลูกค้าแล้ว แต่เนื่องจาก นายวินัย หนูเส็ง ไม่มีบัญชีอยู่ใน ธ.ก.ส.สาขาพัฒนานิคม จึงไม่สามารถโอนเข้าบัญชีได้ ทำให้ลูกค้าไม่ทราบว่ามีการยกเลิกการทำประกันจากบริษัท อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. และ บมจ.ไทยพาณิชย์ ได้หาแนวทางร่วมกันในการเยียวยาเกษตรกรลูกค้า โดย บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ยินดีมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 350,000 บาท ให้แก่นางประหล่ำ หนูเส็ง ผู้ยื่นขอกู้ ซึ่งเป็นมารดาและทายาทของนายวินัย หนูเส็ง ผู้กู้ร่วมที่ได้เสียชีวิตแล้ว

นอกจากนี้ บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันภัย จะแจ้งเงื่อนไขที่ถูกต้องให้ลูกค้ารายอื่นๆ ได้รับทราบ พร้อมคืนค่าเบี้ยประกันให้กับลูกค้าที่คุณสมบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์ ขณะเดียวกันหากลูกค้ารายใดไม่พึงพอใจเงื่อนไขดังกล่าวก็สามารถขอยกเลิกการทำประกันได้ โดยบริษัทฯยินดีคืนเงินค่าเบี้ยประกันที่เกษตรกรจ่ายไปแล้วทั้งหมด ซึ่งในส่วนของ ธ.ก.ส.จะช่วยประสานกับลูกค้าที่ทำประกันกับบริษัทฯต่อไป

ด้านนายวิชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต กล่าวว่า บริษัทฯ และ ธ.ก.ส. จะร่วมกันดำเนินโครงการรับประกันกลุ่มให้แก่สมาชิกที่ขอสินเชื่อของ ธ.ก.ส. อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เอาประกันได้รับบริการ และคุณภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันส่วนรวมต่อไป และเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของตัวลูกค้าไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ขอแนะนำให้ลูกค้าที่จะซื้อประกันตรวจสอบใบอนุญาตจากตัวแทนที่นำเสนอขายประกัน พร้อมทั้งขอใบเสร็จรับเงินชั่วคราวทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเบี้ยประกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพและจรรยาบรรณที่ดีให้แก่ตัวแทน และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่ประชาชนจะมีให้กับธุรกิจประกันชีวิตต่อไป

สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะตรวจสอบผลประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกรมธรรม์ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต โทรศัพท์หมายเลข 02-655-3000 ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 08.00 - 19.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.


19 ธันวาคม 2555
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน