นางอรุณี ชำนาญยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. นางพูนสุข มุสิกลัด รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมพิธีเปิดงานโครงการบทบาทสตรีกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

โดยมีผู้แทนสตรีจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ จ.พะเยา เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ร่วมแสดงพลังของสตรี โดยมีกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง บทบาทสตรีกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การแบ่งกลุ่มนำเสนอปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ การนำเสนอ Best Practice ของกลุ่มสตรี การศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักตบชวา บ้านต้ำพระแล อ.เมือง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักทอ บ้านพระนั่งดิน อ.เชียงคำ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเกทเวย์ จ.พะเยา


12 กรกฏาคม 2556
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน