ธ.ก.ส.ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นระบบและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม

วันนี้ (28 มกราคม 2559 ) ณ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เขตราชเทวีได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมี
นายสมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ นายประเดิมชัย จันทน์เสนะ ผู้ช่วยผู้จัดการธ.ก.ส.เป็นผู้ร่วมลงนามนายประเดิมชัย จันทน์เสนะ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ธ.ก.ส.

และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) โดยบูรณการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา (SMEs) ธ.ก.ส.จะสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มและวิสาหกิจชุมชน สำหรับในปี 2559 ธนาคารมีโครงการ 1 ตำบล 1 SMEs เกษตร เพื่อช่วยเหลือทางการเงินและสร้างความยั่งยืนแก่ภาคเกษตรไทย โดยมีผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เป็นกลุ่มเป้าหมายรวมอยู่ด้วย

นายสมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในภาคการผลิต จำนวน 7,000 กิจการภาคการค้าและบริการ จำนวน 10,000 กิจการ พร้อมตรวจประเมิน ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นในสถานประกอบการ และให้คำปรึกษาเชิงลึก คาดว่าหลังดำเนินโครงการ SMEs จะมีความสามารถในเชิงแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 3,500 กิจการมีแผนปรับโครงสร้างหนี้ ไม่น้อยกว่า 4,000 กิจการ สามารถลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 5% โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะดูแลผู้ประกอบการภาคการผลิต สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะดูแลผู้ประกอบการภาคการค้าการบริการ และจะมีการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น


28 มกราคม 2559
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน