จากกรณีที่มีภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร เรื่อง สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยได้วิจารณ์โจมตีว่า การดำเนินนโยบายดังกล่าวมีเนื้อหาและวิธีการที่ลอกเลียนแบบมาจากนโยบายรับจำนำข้าว

ธ.ก.ส. ขอชี้แจงว่า ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการรับจำนำผลิตผล หรือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรอการขายผลิตผล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 โดยมีหลักการและเหตุผล เพื่อชะลอปริมาณข้าวเปลือกไม่ให้ออกสู่ตลาดในช่วง ต้นฤดูเก็บเกี่ยว จนเกินความต้องการของตลาด ส่งผลทำให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งการดำเนินการ ตามโครงการ ดังกล่าวจะมีการสนับสนุนให้เกษตรกรเก็บผลผลิตการเกษตรไว้ที่ยุ้งฉางเพื่อรอราคาช่วงเวลาหนึ่งเมื่อราคาขยับตัวสูงขึ้น เกษตรกรสามารถ มาไถ่ถอน นำไปขายได้

สำหรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61 ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในคราวนี้ ยังคงมีหลักการและวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นโดยให้เกษตรกรเก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางของตนเองหรือยุ้งฉางของสถาบันเกษตรกรเพื่อรอราคา และ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อ ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดได้แก่ กำหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันคำนวณจากร้อยละ 90 ของราคาข้าวเปลือกในตลาด แต่ละชนิด และใช้ข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกรเป็นหลักประกัน วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 300,000 บาท

สำหรับประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการดำเนินโครงการฯนี้ จะทำให้เกษตรกรมีเงินใช้จ่ายในครัวเรือนในระหว่างรอการขายผลผลิต และ การเก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉาง เมื่อราคาข้าวเปลือกในตลาดสูงขึ้นเกษตรกรสามารถทยอยนำข้าวเปลือกออกมาขายซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้การดำเนินโครงการโดยกำหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันคำนวณจากร้อยละ 90 ของราคาข้าวเปลือกในตลาด แต่ละชนิด และการจำกัดวงเงินสินเชื่อขั้นสูง ต่อราย ดังกล่าว จะทำให้ไม่เกิดความเสียหายและไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณของภาครัฐ


3 พฤศจิกายน 2560
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน