ผู้ฝาก

บุคคลธรรมดา  / กลุ่มบุคคล เช่น กลุ่มแม่บ้าน  รัฐวิสาหกิจชุมชน


เอกสารในการเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

กลุ่มบุคคล
1.  รายงานการประชุม  ต้องระบุรายชื่อสมาชิกและมติที่ประชุมมีการมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้เปิดบัญชีเงินฝากและถอนเงินฝาก
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีเลขประจำตัว 13 หลัก


การจับรางวัล

ระดับจังหวัด
จับรางวัลปีละ 2 ครั้ง  โดยรอบดำเนินการหนึ่งๆ มีระยะเวลา 6 เดือน  ดังนี้
รอบที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน  จับรางวัลเดือนกรกฎาคม ของทุกปี
รอบที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม – 31 ธันวาคม จับรางวัลเดือนมกราคม ของทุกปี
ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล  รายชื่อผู้โชคดีและรายละเอียดของรางวัลได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาที่เปิดบัญชี

ระดับประเทศ
ธ.ก.ส. จะพิจารณาจัดงานจับรางวัลระดับประเทศเป็นคราวๆ ตามความเหมาะสม โดย ธ.ก.ส. จะประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.baac.or.th


การรับของรางวัล 

นำสมุดเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคและหลักฐานแสดงตนมารับของรางวัลได้ ณ สาขาที่เปิดบัญชี


สิทธิประโยชน์

- ได้ดอกเบี้ยเงินฝาก
- มีโอกาสถูกรางวัลทุก 6 เดือนหรือตลอดระยะเวลาที่ฝากเงินตามเงื่อนไขของธนาคาร
- ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ ธ.ก.ส.
- ใช้เป็นหลักประกันในการออกหนังสือค้ำประกันจาก ธ.ก.ส.
- ใช้เป็นหลักประกันซองและประกันสัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของ ธ.ก.ส.


เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

 


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน