บริการสินเชื่อเพื่อตอบเสนอความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้า ธกส. และบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้างรากฐานชีวิตที่ดีอย่างมั่นคง โดยเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน โดยเป็นบุคคลที่มีรายได้ประจำเดือน สภาพการจ้างงานมั่นคง
- เพื่อศึกษาและพัฒนาความรู้
- เพื่อที่อยู่อาศัย
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เพื่อการรักษาพยาบาล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กู้และบุคคลในครอบครัว

วงเงินกู้

 • ตามวัตถุประสงค์และความสามารถในการชำระหนี้

หลักประกันเงินกู้

 • ใช้เงินฝาก ธ.ก.ส. เป็นหลักประกัน
 • จำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน
 • ลูกค้าในกลุ่มเดียวกันรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
 • มีลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ ธ.ก.ส. เห็นชอบให้เป็นผู้คำประกัน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • ตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาการประเมินปัจจัยความเสี่ยงของลูกหนี้แต่ละราย

กำหนดชำระคืนเงินกู้

 • เงินกู้เป็นค่าใช้งาน ชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 12 เดือน พิเศษไม่เกิน 18 เดือน
 • เงินกู้เป็นค่าลงทุน ชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 15 ปี พิเศษไม่เกิน 20 ปี

เอกสารประกอบในการขอกู้เงิน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนเองหรือคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบรับรองเงินเดือน (กรณีมีรายได้ประจำ) หรือสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีเป็นประจำ

คุณสมบัติของผู้กู้

 • เป็นข้าราชการ พนักงาน บุคลากรหรือลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานในท้องที่ของสาขาที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีสัญญาจ้างหรือวาระการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ยินยอมให้หน่วยงาต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินโบนัสเงินตอบแทนพิเศษ เงินชดเชย (ถ้ามี) ผ่านธนาคารเพื่อหักชำระหนี้ทุกเดือน
 • ผู้กู้ที่เป็นบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ต้องจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส.


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน