Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบริการสินเชื่อเพื่อตอบเสนอความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้า ธกส. และบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้างรากฐานชีวิตที่ดีอย่างมั่นคง โดยเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน โดยเป็นบุคคลที่มีรายได้ประจำเดือน สภาพการจ้างงานมั่นคง
- เพื่อศึกษาและพัฒนาความรู้
- เพื่อที่อยู่อาศัย
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เพื่อการรักษาพยาบาล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กู้และบุคคลในครอบครัว

วงเงินกู้

 • ตามวัตถุประสงค์และความสามารถในการชำระหนี้

หลักประกันเงินกู้

 • ใช้เงินฝาก ธ.ก.ส. เป็นหลักประกัน
 • จำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน
 • ลูกค้าในกลุ่มเดียวกันรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
 • มีลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ ธ.ก.ส. เห็นชอบให้เป็นผู้คำประกัน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • ตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาการประเมินปัจจัยความเสี่ยงของลูกหนี้แต่ละราย

กำหนดชำระคืนเงินกู้

 • เงินกู้เป็นค่าใช้งาน ชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 12 เดือน พิเศษไม่เกิน 18 เดือน
 • เงินกู้เป็นค่าลงทุน ชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 15 ปี พิเศษไม่เกิน 20 ปี

เอกสารประกอบในการขอกู้เงิน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนเองหรือคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบรับรองเงินเดือน (กรณีมีรายได้ประจำ) หรือสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีเป็นประจำ

คุณสมบัติของผู้กู้

 • เป็นข้าราชการ พนักงาน บุคลากรหรือลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานในท้องที่ของสาขาที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีสัญญาจ้างหรือวาระการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ยินยอมให้หน่วยงาต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินโบนัสเงินตอบแทนพิเศษ เงินชดเชย (ถ้ามี) ผ่านธนาคารเพื่อหักชำระหนี้ทุกเดือน
 • ผู้กู้ที่เป็นบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ต้องจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส.

กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code
ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล