Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
โครงการสินเชื่อข้าราชการบำนาญโครงการให้ข้าราชการบำนาญกู้เงินโดยใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ข้าราชการบำนาญกู้เงินโดยใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

คุณสมบัติ
ลูกค้าตามข้อบังคับฉบับที่ 45 และเป็นข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด ซึ่งออกโดยสำนักงานคลังจังหวัด  หรือกรมบัญชีกลาง

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ 
1.ใช้จำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็น หลักประกันการกู้เงิน
2. จำนวนเงินกู้จะต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของจำนวนในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน
3. ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวด (รายเดือน) โดยกำหนดให้ตรงกับวันสิ้นเดือน ดังนี้
    3.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กำหนดชำระคืนเสร็จไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันกู้  เว้นแต่มีเหตุพิเศษให้ชำระคืนเสร็จภายใน 18 เดือน นับตั้งแต่วันกู้
   3.2 เพื่อเป็นค่าลงทุน กำหนดชำระคืนเสร็จไม่เกิน 10 ปี หรือ 120 งวด (เดือน)

อัตราดอกเบี้ย 
MRR – 2.75 ต่อปี (ปัจจุบัน MRR = 7)
 

สนใจรายละเอียดโปรดติดต่อสาขาใกล้บ้านท่าน หรือ Call Center 0-2555-0555

กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล