โครงการให้ข้าราชการบำนาญกู้เงินโดยใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการบำนาญกู้เงินโดยใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

คุณสมบัติ
ลูกค้าตามข้อบังคับฉบับที่ 45 และเป็นข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด ซึ่งออกโดยสำนักงานคลังจังหวัด หรือกรมบัญชีกลาง

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์
1. ใช้จำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็น หลักประกันการกู้เงิน
2. จำนวนเงินกู้จะต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน
3. ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวด ไม่เกิน 240 งวด (ภายในระยะเวลา 20 ปี)
4. สามารถกู้เงินเพิ่มจากส่วนที่ชำระมาแล้วได้

อัตราดอกเบี้ย
MRR 1.00 ต่อปี (ปัจจุบัน MRR = 7)

สนใจรายละเอียดโปรดติดต่อสาขาใกล้บ้านท่าน หรือ Call Center 0-2555-0555


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน