โครงการให้ข้าราชการบำนาญกู้เงินโดยใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ข้าราชการบำนาญกู้เงินโดยใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

คุณสมบัติ
ลูกค้าตามข้อบังคับฉบับที่ 45 และเป็นข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด ซึ่งออกโดยสำนักงานคลังจังหวัด  หรือกรมบัญชีกลาง

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ 
1.ใช้จำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็น หลักประกันการกู้เงิน
2. จำนวนเงินกู้จะต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของจำนวนในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน
3. ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวด (รายเดือน) โดยกำหนดให้ตรงกับวันสิ้นเดือน ดังนี้
    3.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กำหนดชำระคืนเสร็จไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันกู้  เว้นแต่มีเหตุพิเศษให้ชำระคืนเสร็จภายใน 18 เดือน นับตั้งแต่วันกู้
   3.2 เพื่อเป็นค่าลงทุน กำหนดชำระคืนเสร็จไม่เกิน 10 ปี หรือ 120 งวด (เดือน)

อัตราดอกเบี้ย 
MRR – 2.75 ต่อปี (ปัจจุบัน MRR = 7)
 

สนใจรายละเอียดโปรดติดต่อสาขาใกล้บ้านท่าน หรือ Call Center 0-2555-0555


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน