"การออมอย่างมีจุดหมาย คือวิธีทางในการสร้างความมั่นคง"

เงินฝากประจำ

จุดเด่นของบริการ
- ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
- เหมาะสำหรับข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กร บริษัท ห้างร้าน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
- สามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้

วัตถุประสงค์
- เก็บเป็นเงินออมไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อสะสมไว้ใช้ในอนาคต
- สะสมเงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นในอนาคต

คุณสมบัติผู้ฝาก
- บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
- นิติบุคคล

จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก
- จำนวนเงินเปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท>

การคิดดอกเบี้ย/ผลตอบแทน
- ธนาคารคิดดอกเบี้ยทบต้นให้ตามเงื่อนไขของประเภทเงินฝากประจำ

เงื่อนไขการถอน
- ถอนได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

เอกสารการเปิดบัญชี
บุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
นิติบุคคล
- เอกสารสำคัญประจำตัวผู้มาติดต่อ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- หนังสือบริคณห์สินธิ
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอนุมัติการทำนิติกรรมกับธนาคารและระบุอำนาจการถอนเงิน
- เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
- ตัวอย่างตราประทับของบริษัท

ประเภทเงินฝากประจำ
- เงินฝากประจำ 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน, 24 เดือน, 36 เดือน, 48 เดือน, 60 เดือน


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน