"ออมเงินระยะยาว ได้ดอกเบี้ยเงินฝากสูง"

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

จุดเด่นของบริการ
- ได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ
- เก็บเป็นเงินออมไว้ใช้จ่าย
- สะสมไว้ใช้ในอนาคตตามที่ต้องการ
- ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา
- คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
- สามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้

วัตถุประสงค์
- เก็บเป็นเงินออมไว้ใช้จ่าย
- สะสมเป็นเงินออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินในอนาคต

คุณสมบัติผู้ฝาก
- บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
- นิติบุคคล

จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก
- ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท

จำนวนเงินฝาก-ถอนขั้นต่ำ
- ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
- ถอนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ยกเว้นการถอนดอกเบี้ยและการถอนปิดบัญชี

ระยะเวลาการฝาก
- ไม่กำหนด

การคิดดอกเบี้ย/ผลตอบแทน
- คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ถ้ายอดคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท จะคิดให้ในอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์
- บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
- นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร

เงื่อนไขการถอน
- ถอนครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง ถ้าถอนเงินฝากครั้งที่ 2
ต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท

เอกสารการเปิดบัญชี
บุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
นิติบุคคล
- เอกสารสำคัญประจำตัวผู้มาติดต่อ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- หนังสือบริคณห์สินธิ
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอนุมัติการทำนิติกรรมกับธนาคารและระบุอำนาจการถอนเงิน
- เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
- ตัวอย่างตราประทับของบริษัท


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน