"เงินฝากออมทรัพย์ ออมเงินไว้คราวละเล็กละน้อย เพื่อสะสมไว้เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน"

เงินฝากออมทรัพย์

จุดเด่นของบริการ
- ได้รับผลตอบแทนทุก 6 เดือน
- เก็บออมเป็นเงินก้อนไว้ใช้จ่าย
- สะสมเป็นเงินเก็บไว้ในอนาคต
- เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป และนิติบุคคล
- คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
- สามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้

วัตถุประสงค์
- เก็บเป็นเงินออมไว้ใช้จ่าย
- สะสมไว้ใช้ในอนาคต

คุณสมบัติผู้ฝาก
- บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
- นิติบุคคล

จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก
- ไม่ต่ำกว่า 50 บาท

จำนวนเงินฝาก-ถอนขั้นต่ำ
- ไม่กำหนด

ระยะเวลาการฝาก
- ไม่กำหนด

การคิดดอกเบี้ย/ผลตอบแทน
- คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน
- บุคคลธรรมเนียมไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
- นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร

เงื่อนไขการถอน
- ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้

เอกสารการเปิดบัญชี
บุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
นิติบุคคล
- เอกสารสำคัญประจำตัวผู้มาติดต่อ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- หนังสือบริคณห์สินธิ
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอนุมัติการทำนิติกรรมกับธนาคารและระบุอำนาจการถอนเงิน
- เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
- ตัวอย่างตราประทับของบริษัท


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน