"ใช้เช็คฝาก-ถอนสะดวก ง่าย และคล่องตัว"

เงินฝากกระแสรายวัน

จุดเด่นของบริการ
- หมุนเวียนบัญชีได้ทุกวัน
- สามารถสั่งจ่ายในวงเงินที่สูงได้ไม่จำกัด
- สร้างเครดิตและความน่าเชื่อถือของตนเอง
- สะดวกปลอดภัย ไม่ต้องพกพาเงินสดติดตัวเป็นจำนวนมาก

วัตถุประสงค์
- สร้างเครดิตและความน่าเชื่อถือของตนเอง - เพื่อความสะดวก คล่องตัวของธุรกิจ - รองรับการขยายตัวของธุรกิจ

คุณสมบัติผู้ฝาก
- บุคคลธรรมดา ที่บรรลุนิติภาวะ
- นิติบุคคล

จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก
- ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท

จำนวนเงินฝาก-ถอนขั้นต่ำ
- ไม่กำหนด

ระยะเวลาการฝาก
- ไม่กำหนด

การคิดดอกเบี้ย/ผลตอบแทน
- ไม่มี

เงื่อนไขการถอน
- ถอนเป็นเช็ค

เอกสารการเปิดบัญชี
บุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
นิติบุคคล
- เอกสารสำคัญประจำตัวผู้มาติดต่อ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- หนังสือบริคณห์สินธิ
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอนุมัติการทำนิติกรรมกับธนาคารและระบุอำนาจการถอนเงิน
- เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
- ตัวอย่างตราประทับของบริษัท


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน