Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
บัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่ 9


1.       รับฝาก  จำนวน 1 ชุด มี 10 หมวด หมวดละ 10 ล้านหน่วย รวม 100 ล้านหน่วย  

2.       หน่วยละ 100 บาท

3.       เริ่มรับฝาก ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

4.       อายุการรับฝาก  3 ปี ครบกำหนดถอนคืนเงินฝากพร้อมกันในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

5.       ฝากภายในวันที่ 10 ของเดือน จึงจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น

6.       กำหนดการออกรางวัล ทุกวันที่ 16 ของเดือน  ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 ธันวาคม 2556

          ออกรางวัลครั้งสุดท้ายวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 รวมออกรางวัลทั้งสิ้น 36 ครั้ง

7.      เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

7.1  ผู้ที่ฝากจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 4.25 บาท คิดเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.42 บาทต่อปี

7.2  ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

8.       จำนวนรางวัลและเงินรางวัลต่องวด (ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  

รางวัล

จำนวนรางวัล

รางวัลละ

(บาท)

มูลค่าเงินรางวัล

(บาท)

 รางวัลที่ 1   (เสี่ยงหมวด)

1

2,000,000

2,000,000

 รางวัลที่ 1   (ต่างหมวด)

9

50,000

450,000

 รางวัลที่ 2   หมุน    3 ครั้ง

30

40,000

1,200,000

 รางวัลที่ 3   หมุน   10 ครั้ง

100

10,000

1,000,000

 รางวัลที่ 4   หมุน   20 ครั้ง

200

3,000

600,000

 รางวัลที่ 5   หมุน 100 ครั้ง

1,000

2,000

2,000,000

 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง

200,000

50

10,000,000

รวม

201,340

xxx

17,250,000

 

9.       โปรโมชั่นพิเศษ  เมื่อฝากบัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 ถึง 10 ธันวาคม 2556  จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษในการออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 ธันวาคม 2556 “สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท” โดยทำการหมุน 20 ครั้ง จำนวน 200 รางวัล

10.   เมื่อฝากบัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่ 9 ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับเงินฝากประจำ 36 เดือนหลังหักภาษีดอกเบี้ย และยังได้ลุ้นรางวัลอีก 36 ครั้ง

11.  การประกาศผลการออกรางวัล

11.1     ถ่ายทอดผลการออกรางวัลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

11.2     ติดประกาศผลการออกรางวัลที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

11.3     ประกาศผลรางวัลทาง Internet ที่ www.baac.or.th

11.4     ตรวจรางวัลทาง Call Center ธ.ก.ส. หมายเลข 0 2555 0555

11.5     ตรวจรางวัลทางโทรศัพท์ หมายเลข 1900 1901 98 และหมายเลข 1900 2222 99

11.6    โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย กด *499222
 

กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code
ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล