คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • สัญชาติไทย ไม่จำกัดศาสนา
  • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
  • มีถิ่นที่อยู่ และประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งมีรายได้เหลือเพียงพอต่อการชำระหนี้คืนธนาคาร
  • มีความรู้ และประสบการณ์ในกิจการที่ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายโดยคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด
  • ไม่เป็นสมาชิกหรือลูกค้าสหกรณ์การเกษตร
  • มีหลักประกันตามที่ธนาคารกำหนด


รูปแบบการดำเนินงานกองทุนอิสลาม ธ.ก.ส.

  • มีคณะที่ปรึกษาด้านศาสนา (ซารีอะห์)
  • ระบบบัญชีแยกจากระบบปกติธนาคาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2558 6555 ต่อ 8035-9 หรือ Call Center 0 2555 0555


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน