ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการในระบบอิสลาม

ด้านเงินฝาก

เงินฝากรักษาทรัพย์

1. เปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป
2. มีโอกาสได้รับเงิน (ฮิบะฮ์) จากธนาคาร
3. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา
4. ธนาคารรับประกันเงินฝากเต็มมูลค่า
5. ธนาคารจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือตามคำสั่ง
6. ไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับฝากเงิน
 
 
เงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป
1. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและครั้งต่อ ๆ ไป ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 10,000 บาท
2. ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน และ 12 เดือน
3. ธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดการฝาก และทราบผลกำไรจากการลงทุนแล้ว
4. อัตราผลตอบแทนเป็นไปตามสัดส่วนที่ตกลงกัน
5.

ผู้ฝากเงินเพื่อการลงทุนทั่วไปต้องเปิดบัญชีเงินฝากรักษาทรัพย์อีก 1 บัญชี ไว้รับโอนผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนเมื่อครบกำหนด

6.

ผู้ฝากเงินจะถอนเงินฝากได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก และทราบผลตอบแทนของเดือนที่ครบกำหนดแล้ว

7. ไม่เสียค่ารับฝากเงิน
 
 
ด้านสินเชื่อ  (ซื้อ-ขายสินค้า)
1. เช่าซื้อสินค้า เช่น ซื้อเครื่องจักรกล เรือยนต์ รถยนต์
2. ซื้อผ่อนชำระสินค้า เช่น ค่าลงทุนในที่ดิน บ้าน บ้านพร้อมที่ดิน อพาร์ตเม้นท์ โรงงาน
3. ขายเชื่อสินค้า เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช-สัตว์
 
 
สินเชื่อเพื่อการศึกษา
1. เพื่อการศึกษา อบรม สัมมนา ดูงาน หรือฝึกงาน ได้แก่ ค่าบำรุง ค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน
2. เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์และค่าครองชีพในการศึกษา อบรมสัมมนาดูงาน หรือฝึกงาน
 
 
สินเชื่อโดยใช้เงินฝากค้ำประกัน
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือน ฯลฯ
 
 
การออกหนังสือค้ำประกันโดยใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน
 

เพื่อค้ำประกันซองประกวดราคาการค้ำประกันการใช้กระแสไฟฟ้าการค้ำประกันบุคคลเข้าทำงานการค้ำประกันปฏิบัติตามสัญญาต่างๆซึ่งสัญญาดังกล่าวจะต้องกำหนดระยะเวลาการปฎิบัติตามสัญญาไว้แน่นอน

   
   
 สินเชื่อด้านสถาบัน
          เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่สมาชิก ได้แก่ สหกรณ์การเกษตฯ , สหกรณ์บริการ/ออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชน เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการผลิด การแปรรูป การตลาด และสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
 
 
สินเชื่ออาหารฮาลาล
  ธ.ก.ส. ให้เงินลงทุนในการประกอบธุรกิจอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม
 
 
สินเชื่อรีไฟแนนซ์
 

การไถ่ถอนหนี้ที่เกิดจากการซื้อขายทรัพย์สินของลูกค้า และเปลี่ยนมาเป็นหนี้ระบบอิสลามกับ ธ.ก.ส.

 
 
คืนกำไรสู่สังคม
1. กองทุนซะกาต เพื่อคนยากจนและพัฒนาสังคม
2. กองทุนฮัจย์และอุมเราะฮ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเงินฝากเพื่อประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะฮ์
3. กองทุนให้กู้โดยไม่คิดผลตอบแทนตามหลักกอร์ฎหะสะนะฮ์ สำหรับลูกค้าชาวไทยมุสลิมของธนาคารที่มีความจำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ การบริหารกองทุนเพื่อสังคมนี้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละพื้นที่เป็นผู้พิจารณาร่วมกับธนาคาร
 
โครงการโรงเรียนธนาคาร
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนักเรียนในระดับประถม และระดับมัธยมให้รู้จักการอดออม และ ความรู้ด้านการ
เงินการธนาคารในระบบอิสลามซึ่งจะเป็นรากฐานการวางแผนการใช้เงินในอนาคต
 
ตะกาฟุล
1. โครงการตะกาฟุลเพื่อครอบครัว
2. โครงการประกันภัยอุบัติเหตุ
3. โครงการประกันอัคคีภัย
4. โครงการประกันรถยนต์
5. โครงการประกันโจรกรรมรถจักรยานยนต์
6. โครงการประกันภัย พ.ร.บ.

 

 

 

 


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน