การส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นฯ ธ.ก.ส. จึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนการประชุมฯ โดยรายละเอียดการส่งคำถาม ประกอบด้วย

1. ส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล์ (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ
1.2 รายละเอียดคำถาม

2. ช่องทางที่ ธ.ก.ส. เปิดรับคำถาม
2.1 เว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.baac.or.th) โดยคลิกที่หัวข้อช่องทางการติดต่อ หรือ http://www.baac.or.th/content-contact.php
2.2 Call Center : 0-2555-0555
2.3 ธ.ก.ส. สาขาทั่วประเทศ

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
ธ.ก.ส.จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของ แต่ละปี ซึ่งจะจัดประชุมฯ ประมาณเดือนมิถุนายน ของทุกปี ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ เกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง 30 เมษายน ของทุกปี

4. การตอบคำถาม
ธ.ก.ส.จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น ดังนี้
4.1 คำถามที่พบบ่อย ทางช่องทาง www.baac.or.th
4.2 ตอบกลับโดยตรงทางโทรศัพท์
4.3 เป็นข้อมูลให้ฝ่ายจัดการตอบในที่ประชุม

การซื้อหุ้นสามัญ ธ.ก.ส.

กรณีต้องการซื้อหุ้นสามัญ ธ.ก.ส. ต้องทำอย่างไร

สามารถขอซื้อได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาทุกสาขาทั่วประเทศ โดยกรอกคำขอซื้อหุ้น (ขอได้ที่ ธ.ก.ส.สาขา) พร้อมแนบเอกสารแสดงตน และชำระเงินค่าซื้อหุ้น

ต้องซื้อขั้นต่ำเท่าไร

สำหรับผู้ซื้อหุ้นรายใหม่ ประเภทรายบุคคลต้องไม่ต่ำกว่ารายละ 5,000 บาท ส่วนประเภทสถาบันเกษตรกร ไม่ต่ำกว่าสถาบันละ 10,000  บาท

สำหรับผู้ถือหุ้นรายเดิม ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวน

ธ.ก.ส. เปิดขายหุ้นเมื่อไร

ระยะเวลาเปิดขายหุ้นสามัญ ธ.ก.ส. จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ซึ่งที่ผ่านมาจะเปิดขายระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง มีนาคม ของแต่ละปี

กรณีต้องการขายคืนหุ้นสามัญ ธ.ก.ส. ต้องทำอย่างไร

ธนาคารไม่รับซื้อหุ้นสามัญคืนจากผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัททั่วไปที่จะไม่ซื้อหุ้นของบริษัทเองกลับคืน  แต่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

การโอนหุ้น/การโอนเปลี่ยนมือ

ขอทราบขั้นตอนและวิธีการโอนหุ้น

ขั้นตอนการโอนหุ้น ผู้รับโอนหุ้นต้องไปยื่นเอกสารเพื่อจดทะเบียนการโอนหุ้นด้วยตนเองที่ ธ.ก.ส. สาขา โดยจัดทำหนังสือขอโอนหุ้นตามรูปแบบที่ ธ.ก.ส. กำหนด พร้อมแนบเอกสารแสดงตน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนกับมีพยานอย่างน้อยสองคนรับรองลายมือชื่อนั้น ๆ  ทั้งต้องจดทะเบียนการโอนหุ้นไว้ต่อ ธ.ก.ส. โดยการโอนหุ้นมี 2 กรณี คือ

1. กรณีผู้ถือหุ้นโอนหุ้นให้บุคคลอื่น จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

1.1 ตราสารโอนหุ้น (ขอได้ที่ ธ.ก.ส.สาขา)

1.2 เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นและผู้รับโอนหุ้น

1.3 สำเนาเอกสารแสดงตนพร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาของผู้ถือหุ้นและผู้รับโอนหุ้น

1.4 ใบหุ้น (กรณีใบหุ้นสูญหาย ให้ใช้เอกสารใบแจ้งความของเจ้าพนักงานตำรวจ)

1.5 ชำระค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นตามประกาศค่าธรรมเนียมของธนาคาร

2. กรณีผู้ถือหุ้นเสียชีวิต สิทธิในหุ้นย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม  การโอนหุ้นจัดเตรียมเอกสาร  ดังนี้

2.1 คำขอรับโอนหุ้นกรณีผู้ถือหุ้นเสียชีวิต (ขอได้ที่ ธ.ก.ส.สาขา)

2.2 คำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก

2.3 เอกสารแสดงตนของผู้จัดการมรดก

2.4 สำเนาเอกสารแสดงตนพร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนา

2.5 ใบหุ้น (กรณีใบหุ้นสูญหาย ให้ใช้เอกสารใบแจ้งความของเจ้าพนักงานตำรวจ)

2.6 ใบมรณะบัตร พร้อมสำเนา

2.7 พินัยกรรม (กรณีสิทธิในหุ้นตกทอดแก่ผู้รับพินัยกรรม)

2.8 บัญชีเครือญาติพร้อมสำเนาเอกสารแสดงความเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต

2.9 ชำระค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นตามประกาศค่าธรรมเนียมของธนาคาร

การขอใบหุ้นฉบับใหม่เพื่อแทนฉบับเดิม (ชำรุด/สูญหาย)

ใบหุ้นที่มีอยู่ชำรุด/สูญหาย จะทำอย่างไร

ท่านสามารถขอออกใบหุ้นฉบับใหม่เพื่อแทนฉบับเดิม โดยดำเนินการได้ 2 กรณี คือ

1. กรณีใบหุ้นเดิมชำรุด ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

1.1 หนังสือแสดงความประสงค์ขอใบหุ้นฉบับใหม่เพื่อแทนฉบับเดิม (ขอได้ที่ ธ.ก.ส.สาขา)

1.2 เอกสารแสดงตนพร้อมสำเนา

1.3 ใบหุ้นฉบับเดิมที่ชำรุด

1.4 ชำระค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นตามประกาศค่าธรรมเนียมของธนาคาร

2. กรณีใบหุ้นเดิมสูญหาย ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

2.1 หนังสือแสดงความประสงค์ขอใบหุ้นฉบับใหม่เพื่อแทนฉบับเดิม (ขอได้ที่ ธ.ก.ส.สาขา)

2.2 เอกสารแสดงตนพร้อมสำเนา

2.3 เอกสารใบแจ้งความของเจ้าพนักงานตำรวจ

2.4 ชำระค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นตามประกาศค่าธรรมเนียมของธนาคาร

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหุ้น

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหุ้นต้องทำอย่างไร

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหุ้นได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา โดยจัดเตรียมเอกสารประกอบในแต่ละกรณี ดังนี้

1. กรณีเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้น (สำหรับโอนเงินปันผล) จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

1.1 หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหุ้น (ขอได้ที่ ธ.ก.ส.สาขา)

1.2 เอกสารแสดงตน

1.3 สำเนาเอกสารแสดงตน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

1.4 เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝาก เป็นต้น

2. กรณีเปลี่ยนแปลง คำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือ นามสกุลของผู้ถือหุ้น จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

2.1 หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหุ้น (ขอได้ที่ ธ.ก.ส.สาขา)

2.2 เอกสารแสดงตน

2.3 สำเนาเอกสารแสดงตน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาก

2.4 ใบหุ้นฉบับเดิม หรือ เอกสารใบแจ้งความของเจ้าพนักงานตำรวจ (กรณีใบหุ้นเดิมสูญหาย)า

2.5 เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลง เช่น หนังสือแสดงการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น

2.6 ชำระค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นตามประกาศค่าธรรมเนียมของธนาคาร

การยืนยันยอดการถือหุ้นธนาคาร

ขอทราบขั้นตอนการขอหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้นธนาคาร เพื่อนำไปใช้ยื่นต่อหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานตรวจสอบบัญชี และระยะเวลาดำเนินการ

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้นธนาคาร

1. ผู้ถือหุ้นจัดทำหนังสือขอยืนยันยอดการถือหุ้นธนาคาร โดยระบุวันที่ที่ต้องการให้ยืนยันยอด เอกสารลงนามโดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มีอำนาจลงนาม แล้วแต่กรณี

2. ยื่นเอกสารขอยืนยันยอดการถือหุ้นธนาคารที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ท่านสะดวกติดต่อ

3. ธ.ก.ส. จัดทำหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้นธนาคารจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้สอบบัญชีตามความประสงค์

การจ่ายเงินปันผล

จะซื้อหุ้นภายในวันไหนถึงจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในปีใดจะต้องมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารภายในวันสิ้นปีบัญชีของ ธ.ก.ส.  (31 มีนาคม)

จะซื้อหุ้นภายในวันไหนถึงจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ โดยจะจัดส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบทุกราย

วิธีรับเงินปันผล มี 2 วิธี คือ

1. ขอรับเงินปันผลเป็นเงินสด ผู้ถือหุ้นต้องนำเอกสารแสดงตน และหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลไปขอรับที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ท่านสะดวก

2. ขอรับเงินปันผลโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. จะโอนเงินปันผลสุทธิเข้าบัญชีเงินฝาก (ตามที่แจ้งไว้) ของท่านทันทีในวันที่ธนาคารจ่ายเงินปันผล พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผล และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ทราบทุกราย

กรณีบัญชีเงินฝากธนาคารที่เคยแจ้งรับเงินปันผลปิดหรือไม่ Active แล้ว จะได้รับเงินปันผลอย่างไร

ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหุ้นธนาคาร

ขอทราบช่องทางติดต่อเกี่ยวกับหุ้นธนาคาร

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ทางจดหมาย โดยจัดส่งตามที่อยู่ ดังนี้
งานหุ้นธนาคาร ฝ่ายบริหารการเงิน (ฝกง.)
ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0 2558 6555 ต่อ 6780-1

3. ทางโทรสาร (Fax)  ที่หมายเลข 0 2558 6155 และ 0 2558 6157

ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน