Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
รายงานทางการเงินประจำไตรมาส

ปีบัญชี 2557
รายงานทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 อ่านต่อ »
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ »
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 อ่านต่อ »
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ »
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 อ่านต่อ »
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ »


ดูรายการของปีบัญชี » 2556


ดูรายการของปีบัญชี » 2555


ดูรายการของปีบัญชี » 2554


ดูรายการของปีบัญชี » 2553


ดูรายการของปีบัญชี » 2552


ดูรายการของปีบัญชี » 2551


ดูรายการของปีบัญชี » 2550


ดูรายการของปีบัญชี » 2549
 
กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล