ธ.ก.ส. มุ่งมั่นผลักดันให้เกษตรกร ก้าวผ่านจากการเป็นผู้ผลิตไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs เกษตร โดยมุ่งให้ความรู้ เพื่อพัฒนาการแข่งขันอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการตลาด การจัดการเงินทุน การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ การให้บริการ ความรู้ทางการเงิน “3 ก้าว 9 รู้ สู่ธุรกิจ SMEs เกษตร” เป็นแนวทางที่ ธ.ก.ส. เตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ เพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ SMEs เกษตร สำหรับมือใหม่ ก้าวที่ 1 เตรียมความพร้อมสู่ผู้ประกอบการ 1.1 รู้ประเภทธุรกิจ ธุรกิจของเราเป็นแบบไหน ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจการผลิต หรือธุรกิจที่ให้บริการในรูปของแรงงาน 1.2 รู้ลูกค้า ตลาด ทรัพยากร ทุน วัตถุดิบ เมื่อทราบประเภทธุรกิจของตนเองแล้ว ก็ต้องศึกษาข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น จำนวนเงินลงทุน กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สถานการณ์ตลาดเป็นอย่างไร และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์โอกาสที่จะทำธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จได้ 1.3 รู้กฎหมาย รู้กฎหมายได้ประโยชน์เสมอ กฎหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ก็คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนพาณิชย์ และการเสียภาษี ก้าวที่ 2 รอบรู้การเงิน บัญชี 2.1 รู้ฐานะการเงิน เตรียมหาเงินทุนให้ได้ตามจำนวนที่ต้องการ โดยไม่ลืมที่จะบวกเงินทุนที่ไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการด้วย ในช่วงเริ่มต้นควรทำธุรกิจ จากเงินทุนของตนเองก่อน เพราะหากเริ่มด้วยการกู้ยืมและต่อมาเกิดความผิดพลาด อาจกลายเป็นหนี้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ตั้งตัว 2.2 รู้จัดทำบัญชี การจัดทำบัญชี จดบันทึกรายรับรายจ่ายทางธุรกิจ เป็นข้อมูลที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของกิจการและฐานะทางการเงิน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน 2.3 รู้จัดทำแผนธุรกิจ แผนธุรกิจเป็นการวิเคราะห์แนวทางหรือวิธีการดำเนินธุรกิจไว้ล่วงหน้า เพื่อการดำเนินงานที่ตรงทิศทาง นำไปสู่เป้าหมายได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ก้าวที่ 3 สู่การเติบโตและต่อยอดธุรกิจ 3.1 รู้สินเชื่อเพื่อต่อยอด มีสินเชื่อหลากหลายที่ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เกษตร เพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูปสินค้า เพิ่มความทันสมัยและ ความหลากหลายของสินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ SMEs เกษตร 3.2 รู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุน โดยนวัตกรรมนี่แหละจะเป็นสิ่งผลักดัน ให้ธุรกิจเติบโตในระยะยาว ยุคนี้ต้องรู้วิธีการขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต การส่งสินค้า การชำระเงิน การทำตลาดออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ 3.3 รู้ภัยทางการเงิน ปัจจุบันในยุคการเงินแบบดิจิทัล เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทัน รู้จักภัยทางการเงิน ในรูปแบบต่างๆ เช่น กลโกงบัตรเครดิต และกลโกงธนาคารออนไลน์ รู้ทำธุรกรรมการเงินอย่างไรให้ปลอดภัย เกษตรกรไทยยุคใหม่ จะไม่เป็นเพียงผู้ผลิตอีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการที่พรั่งพร้อม ด้วยองค์ความรู้ และสามารถดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานวัตกรรม SMEs เกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 0 2555 0555