เชียงราย

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนบ้านน้ำลัด
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
โรงเรียนแม่ยาววิทยา
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านสันติสุข
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราฏร์นุกูล)
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
โรงเรียนพญาเม็งราย
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
โรงเรียนบ้านร่องหวาย หมู่ 2
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 15
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
โรงเรียนขุนขวากพิทยา
โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
โรงเรียนประชานุเคราะห์ 15
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
โรงเรียนบ้านป่ายาง
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม
โรงเรียนพานพิทยาคม

แพร่

โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์25
โรงเรียนเทพนารี
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง
โรงเรียนอนุบาลแพร่
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนห้วยไร่
โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านหัวดง

เชียงใหม่

โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง
โรงเรียนบ้านนาฟ่อน
โรงเรียนเทพเสด็จวิทยาลัย
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
โรงเรียนมัธยมแม่แจ่ม
โรงเรียนชุมชนบ้านดง
โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
โรงเรียนบ้านดงดำ
โรงเรียนฝางชนูปถัมป์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียวดาว
โรงเรียนสันติสุข

ลำปาง

โรงเรียนเมืองมายวิทยา
โรงเรียนอนุบาลแจ้หม่
โรงเรียนบ้านแม่ตีบ
โรงเรียนแม่ถอดวิทยา
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
โรงเรียนวังพร้าววิทยา
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา
โรงเรียนปลายนาวิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยอูน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
โรงเรียนบ้านนายาง

ลำพูน

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านปวงคำ
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย
โรงเรียนบ้านม่วงโตน
โรงเรียนวัดสันทราย
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
โรงเรียนวัดเหมืองกวัก
โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

น่าน

โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
วิทยาลัยการอาชีพปัว
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
โรงเรียนบ้านผาสิงห์
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา
โรงเรียนบ้านโปร่งคำ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
โรงเรียนน่านนคร

พะเยา

โรงเรียนภูเงิน
โรงเรียนเทศบาล 5
โรงเรียนบ้านผาลาด
โรงเรียนบ้านสบสา
โรงเรียนอนุบาลปง
โรงเรียนบ้านสบขาม
โรงเรียนบ้านปงใหม่
โรงเรียนบ้านฟ้าใต้ใหม่
โรงเรียนบ้านสระ
โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด
โรงเรียนป่าแฝกสามัคคี
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
โรงเรียนบ้านร่องส้าน
โรงเรียนบ้านจำไก่
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
โรงเรียนอนุบาลภูซางบ้านดอนตัน
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านในสอย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
โรงเรียนอนุบาลปาย
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
โรงเรียนบ้านโป่งสา
โรงเรียนบ้านแม่ลี้
โรงเรียนปายวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนอนุบาลปาย
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

เพชรบูรณ์

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
โรงเรียนซับสีทอง
โรงเรียนบ้านวังบาล
โรงเรียนบ้านสระประดู่
โรงเรียน กม.35
โรงเรียนเมืองศรีเทพ
โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
โรงเรียนนาเฉลียง
โรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม
โรงเรียนบ้านดงขุย (ดงขุยวิทยา)
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
โรงเรียนบ้าน กม.28
โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี

สุโขทัย
โรงเรียนบ้านคลองสำราญ
โรงเรียนไชยะวิทยา
โรงเรียนเต่าทอง
โรงเรียนสารจิตร
โรงเรียนเขาดินไพรวัน
โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
โรงเรียนบ้านหนองแหน
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลก
นครสวรรค์
โรงเรียนบึงบรเพ็ด
โรงเรียนพนมรอกวิทยา
โรงเรียนบ้านมาบแก
โรงเรียนบ้านเวฬุวัน
โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ
โรงเรียนบ้านสระบัว
โรงเรียนบ้านวังข่อย
โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
โรงเรียนวัดเขามโน
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์
พิษณุโลก
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โรงเรียนศึกษาลัย
โรงเรียนประชาสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านเจริญผล
โรงเรียนวัดดอนอภัย
โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น
โรงเรียนวัดหางไกล
โรงเรียนแม่ระหัน
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
โรงเรียนหนองนาดงกวาง
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนปัญญานุกูล
พิจิตร
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
โรงเรียนชนูปถัมภ์
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
โรงเรียนบางลายพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลห้วยแก้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
โรงเรียนบ้านปากดง
โรงเรียนโพธิ์ไทรงาม
โรงเรียนหัวดงรัชนูปถัมภ์
โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง(แก้ววิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านวังเรือน
กำแพงเพชร
โรงเรียนสลากบาตรวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนชากังราววิทยา
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
โรงเรียนเข้าแก้ว
โรงเรียนคลองลานวิทยา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนระหานวิทยา
โรงเรียนลานกระบือ
โรงเรียนอ่างทองวัฒนา
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
โรงเรียนขาณุวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนจั่น
อุตรดิตถ์
โรงเรียนฟากท่าวิทยาคม
โรงเรียนสหคริสเตียน
โรงเรียนบ้านในเมือง
โรงเรียนชุมชนบ้านดง
โรงเรียนอนุบาลชุมชนร่วมจิต
โรงเรียนน้ำพี้มิตรภาพ
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
โรงเรียนบ้านดงสระแก้ว
โรงเรียนศรีพนมมาศพิทยากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
อุทัยธานี
โรงเรียนบ้านโกรกลึก
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
โรงเรียนวัดห้วยแห้ง
โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์
โรงเรียนบ้านเขาวง
โรงเรียนวัดทัพหมัน
โรงเรียนบ้านเขากวางทอง
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
ตาก
โรงเรียนบ้านแม่โกนแกน
โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์
โรงเรียนชุมชนแม่ต้านราษฎรบำรุง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61(บ้านห้วยยะอุ)
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
อุดรธานี
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
โรงเรียนเทศบาล 6
โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังษีอุปถัมป์
โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
ขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
โรงเรียนหนองคลองดอนแดง
โรงเรียนโนนหันวันครู
โรงเรียนบ้านคำบง
โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่นสว่าง
โรงเรียนนครขอนแก่น
โรงเรียนศรีเมืองพล ประชานุเคราะห์
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยเชือก
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนอนุบาลสีชมพู
โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2
โรงเรียนบ้านนาง้อง
โรงเรียนสนามบินขอนแก่น
ขอนแก่น(ประถม)
โรงเรียนชุมชนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านคำไฮ ผักแว่น
โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย
โรงเรียนหนองตาไก้วิทยา
โรงเรียนบ้านนาจาน - นาเจริญ โนนทัน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม
ร้อยเอ็ด
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาชัย
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
โรงเรียนหนองตอวิทยา
โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
โรงเรียนแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
โรงเรียนหนองแวงบึงงาม
โรงเรียนบ้านหนองดู่
โรงเรียนบ้านปอภาร
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
โรงเรียนบ้านป่ายาง
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
โรงเรียนหนองแห้ง
โรงเรียนโพธิ์ศรี
โรงเรียนวัดธาตุ
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
กาฬสินธุ์
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคาร
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา
โรงเรียนนามนพิทยาคม
โรงเรียนนาดีหลุมแก้ววิทยา
โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
เลย
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกงาม
โรงเรียนบ้านบุฮม
โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18
โรงเรียนบ้านนาอุดม
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
โรงเรียนแก้วเมธี
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนธาตุพิทยาคม
โรงเรียนภูหลวงวิทยา
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
โรงเรียนบ้านน้ำพร
โรงเรียนบ้านเพิ่ม
โรงเรียนบ้านนาค้อ
โรงเรียนบ้านนาโก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โรงเรียนท่าสวรรค์
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
สกลนคร
โรงเรียนบ้านไฮ่หย่อง(ภูเงินประชานุกูล)
โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา
โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
โรงเรียนคำตากล้าประชาสงเคราะห์
โรงเรียนโพนพิทยาคม
โรงเรียนบ้านดอนยานาง
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร
โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ
โรงเรียนบ้านดงหลวง
โรงเรียนหนองแวงวิทยา
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้า
นครพนม
โรงเรียนเทศบาล 4
โรงเรียนบ้านแพงวิทยา
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
โรงเรียนรามราชพิทยาคม
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านชะโงม
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง
โรงเรียนนาเดื่อวิทยาคม
โรงเรียนปลาปากวิทยาคม
โรงเรียนสุนทรวิจิตร
มหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
โรงเรียนบ้านแบก
โรงเรียนวัดป่านาเชือก
โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
โรงเรียนประชาพัฒนา
โรงเรียนบ้านห้วยแคนฯ
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด
โรงเรียนบ้านโกทา
โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
โรงเรียนบรบือ
หนองคาย
โรงเรียนบ้านหมากก่อง ฝายแตก
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง
โรงเรียนบ้านแป้น
หนองบัวลำภู
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
โรงเรียนบ้านท่าลาด
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
มุกดาหาร
โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
โรงเรียนชุมชนดงหลวง ์
บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบุ่งคล้านคร
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
โรงเรียนชุมชนบ้านซาง
โรงเรียนบ้านบัวโคก
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
โรงเรียนหนองเข็มวิทยาคม
ชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
โรงเรียนตลุกคูณพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งค้อ-หนองไผ่
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
นครราชสีมา
โรงเรียนกุดจิกวิทยา
โรงเรียนหินดาดวิทยา
โรงเรียนทำนบพัฒนา
โรงเรียนลำทะเมนชัยวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนโนนดู่
โรงเรียนขามสะแกแสง
สุรินทร์
โรงเรียนสังขะ
โรงเรียนบ้านบัวโคก
โรงเรียนเชื้อเพลิง
โรงเรียนบ้านสำโรง
โรงเรียนบ้านขามโพนทัน
โรงเรียนตากวน
โรงเรียนโนนเทพ
โรงเรียนบ้านคูตัน
โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา
โรงเรียนศรีสุขวิทยา
โรงเรียนสนมวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
โรงเรียนบ้านกันตรง
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
โรงเรียนบ้านพลวง
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190
ศรีสะเกษ
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
โรงเรียนพยุห์วิทยา
โรงเรียนภูมิสรอลวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองหมี
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา
โรงเรียนตะเคียนราม
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านพิงพวย
โรงเรียนปรางค์กู่
บุรีรัมย์
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร
โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
โรงเรียนอนุบาลาบ้านสะเดา
โรงเรียนบ้านโคกตูม
โรงเรียนหนองโดนประสาทวิทย์
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
โรงเรียนบ้านหูทำนบ
โรงเรียนบ้านลำดวน
โรงเรียนวัดฤาษีสถิต
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
โรงเรียนพนมรุ้ง
โรงเรียนบ้านแพงพวย
โรงเรียนบ้านดอนตูม
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์
อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านตากแดด
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง
โรงเรียนบ้านนาแวง
โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
โรงเรียนพังเคนพิทยาคม
โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
โรงเรียนบ้านปลาขาว
โรงเรียนบ้านชั่งเหล็ก
โรงเรียนซำสะกวยน้อย
โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองดุม
โรงเรียนสว่างวีรวงศ์
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
โรงเรียนบ้านโคกชำแระ
โรงเรียนนหนองอ้ม
โรงเรียนหนองบัวอารีย์
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
โรงเรียนกุดเรือ
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
โรงเรียนบ้านกอก
โรงเรียนบ้านสระดอกเกศ
โรงเรียนอาเวมารียา
ยโสธร
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม
โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคี
อำนาจเจริญ
โรงเรียนเสนางคนิคม
โรงเรียนโคกสารวิทยาคม
โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนบ้านตาด
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
โรงเรียนวัดผึ่งแดด
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(หันตรา)
สระบุรี
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
โรงเรียนหินกอง(พิบูลย์อนุสรณ์)
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา
โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
ลพบุรี
โรงเรียนโคกตูมวิทยา
โรงเรียนพระนารายณ์
โรงเรียนทุ่งหลวงวิทยา
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
โรงเรียนบ้านคลอง
โรงเรียนโครสลุงวิทยา
วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ชัยนาท
โรงเรียนวัดหัวเด่น
โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา
โรงเรียนหันคาราษฏร์รังสฤษดิ์
โรงเรียนวังหัวเรือ
โรงเรียนอนุบาลหันคา
โรงเรียนวัดกำแพง
โรงเรียนศรีสโมสร
โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 2
นนทบุรี
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
โรงเรียนวัดมะสง
โรงเรียนไทรน้อย
อ่างทอง
โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงส์
โรงเรียนท่าชุมนุม
โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง
โรงเรียนวัดรุ้งวิบูลย์วิทยาคาน
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์
โรงเรียนวัดปุรณาวาส
โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนศาสนบริหารธุรกิจ
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
โรงเรียนราชวินิตมัธยม
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์
ปทุมธานี
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนอนุบาลบางกะดี
สิงห์บุรี
โรงเรียนบางระจันวิทยา
ปราจีนบุรี
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดลำดวน
โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน
โรงเรียนวัดศรีประจัน
โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม
ระยอง
โรงเรียนวัดหนองพะวา
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
โรงเรียนบ้านยางเอน
โรงเรียนบ้านสีระมัน
นครนายก
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีวิทยาผล
โรงเรียนวัดพรหมเพชร
โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัลยาราชวิทยาลัย
โรงเรียนบ้านคลองหกวา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเกาะกา
โรงเรียนบ้านเกาะกา
จันทบุรี
โรงเรียนบางจะอ้าย
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
โรงเรียนเทศบาลขลุง(บุรวิทยาคาร)
โรงเรียนสอยดาววิทยาคม
โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนบ้านสุเหร่าสมอเอก
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนวัดหนองบัว
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด(บุญมีอนุสรณ์)
โรงเรียนคลองอุดมพิทยาคม
โรงเรียนวัดท่ากลอย
โรงเรียนหมอนทองวิทยา
ชลบุรี
โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
โรงเรียนศรีราชา
โรงเรียนบ้านรถไฟ
สระแก้ว
โรงเรียนบ้านโป่งคอม
โรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ
โรงเรียนบ้านโคกสะแบง
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า
โรงเรียนทัพราชวิทยา
โรงเรียนคลองตาสูตรสามัคคี
ตราด
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด
โรงเรียนบ้านคลองนนทรี
เพชรบุรี
โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง(พิพธพัฒนาฯ)
โรงเรียนบ้านเนินรัก
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดลาดตาล
โรงเรียนปรีดาวิทย์
โรงเรียนวัดบางขวาก
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
โรงเรียนบางลี่วิทยา
โรงเรียนจรเข้สามพัน
โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารย์ผดุงวิทย์
นครปฐม
โรงเรียนเทศบาล5วัดพระปฐมเจดีย์
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
โรงเรียนวัดเลาเต่า
โรงเรียนบางหลวงวิทยา
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุญญรักษ์อุทิศ)
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
โรงเรียนบ้านในล๊อค
โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา
ราชบุรี
โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนวัดนางแก้ว
โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา
โรงเรียนบ้านสันดอน
โรงเรียนเวฬุวนาราม(เลี่ยม ชนะปรีชา)ประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านห้วยผาก
โรงเรียนเทศบาล 5
โรงเรียนวัดสัมมาราม
กาณจนบุรี
โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
โรงเรียนประชามงคล
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้า
สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
โรงเรียนภรวิชญ์
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว
สมุทรสาคร
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม(เชยวิทยาทาน)
โรงเรียนกุศลวิทยา
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกชัยมหาชยาราม
สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเป้ง
ชุมพร
โรงเรียนครนพิทยาคม
โรงเรียนทับวัง
โรงเรียนขันเงิน
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
โรงเรียน ตชด.บ้านพันวาล
โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องมุด
โรงเรียนบ้านเขาชั้นโต๊ะ
โรงเรียนบ้านเนินทอง
โรงเรียนบ้านเขาค่าย
โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง
โรงเรียนบ้านในหยาน
โรงเรียนเทศบาล1(บ้านท่าตะเภา)
สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านท่าขนอม
โรงเรียนบ้านคีรีรอบ
โรงเรียนบ้านพุทธเจดีย์
โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
โรงเรียนวัดขจรบำรุง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
โรงเรียนบ้านโคกม่วง
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพ 130
โรงเรียนบ้านเขานาใน
โรงเรียนบ้านยวนปลา
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
โรงเรียนวัดบางสวรรค์
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
โรงเรียนบ้านคลองสระ
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
โรงเรียนบ้านควนท่าแร่
โรงเรียนบ้านส้อง 2
โรงเรียนบ้านท่าขนอน
โรงเรียนนวพร
พังงา
โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124
โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตราจิตร 11 ฯ
โรงเรียนบ้านคุรอด
โรงเรียนบ้านปากพู่
โรงเรียนวัดช้างนอน
โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
โรงเรียนทับปุดวิทยา
กระบี่

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิทย์

ระนอง
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
ภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคกลาง
ปัตตานี
โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ
โรงเรียนบ้านวังกว้าง
โรงเรียนบ้านคลองต่ำ
โรงเรียนบ้านโผงโผง
โรงเรียนบ้านน้ำดำ (ระบบอิสลาม)
โรงเรียนบ้านเจาะกือแย (ระบบอิสลาม)
โรงเรียนวัดมะกรูด
โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส
นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดบางตะพาน
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
โรงเรียนบ้านควนเงิน
โรงเรียนบ้านกุมแป
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
โรงเรียนวัดสุวรรณรังษี
โรงเรียนบ้านวังลุง
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราษฎร์อนุสรณ์ฯ
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
โรงเรียนราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดโคกหาด
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
โรงเรียนวัดชนสังขรณ์พิจิตร
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราษฎร์
สงขลา
โรงเรียนบ้านรัดปูน
โรงเรียนระโนด
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา
โรงเรียนบ้านวัดโพธิ์
โรงเรียนบ้านลำไพล
โรงเรียนสมบูรณ์สาศตร์ (ระบบอิสลาม)
โรงเรียนวงศ์วิทย์
โรงเรียนจริยธรรมมูลนิธิ (ระบบอิสลาม)
โรงเรียนวัดสถิตชลธาร
พัทลุง
โรงเรียนพณิชยการพัทลุง
โรงเรียนบ้านควนดินแดง
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
โรงเรียนบ้านทอนตรน
โรงเรียนบ้านขัน
โรงเรียนบ้านอ่างทอง
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ
โรงเรียนวัดเขาวงค์
โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม
นราธิวาส
โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล)
ตรัง
โรงเรียนคันธะพิทยาคาร
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองคล้า
โรงเรียนสังขวิทย์
โรงเรียนปัญญวิทย์
โรงเรียนอัมพวันวิทยา
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
โรงเรียนบ้านดุหุน
โรงเรียนไทรงาม
โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ
ยะลา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนบ้านลือมุ
โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
โรงเรียนประทีปธรรมวิทย
โรงเรียนธรรมอิสลามวิทยา
โรงเรียนบ้านตะโละซูแม (ระบบอิสลาม)
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
โรงเรียนดำรงวิทยา (ระบบอิสลาม)
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
โรงเรียนบ้านลากอ (ระบบอิสลาม)
โรงเรียนบ้านเตาปู
โรงเรียนดุรุชนเปาะเส็ง
สตูล
โรงเรียนคลองขุด
โรงเรียนพิฒนาการศึกษามูลนิธิ
โรงเรียนละงูวิทยา
โรงเรียนบ้านผังปาล์ม 7
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์
โรงเรียนบ้านเกตรี
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม นิคมวัฒนา
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42
โรงเรียนสามัคคีวิทยา