นายยรรยง  พวงราช
นายยรรยง พวงราช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน :
• ข้าราชการบำนาญ
คุณวุฒิการศึกษา :
• นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตยสภา
• Master of Laws จาก New York University (U.S.A.) (ทุนรัฐบาลไทย)
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ. 12)
ประสบการณ์การทำงาน :
•2552 - 2555 ปลัดกระทรวงพาณิชย์
•2550 - 2552 อธิบดีกรมการค้าภายใน
•2548 - 2550 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการค้าในประเทศ)
•2546 - 2548 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการค้าต่างประเทศ)
•2544 - 2546 อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สัดส่วนการถือหุ้น ธ.ก.ส. (ร้อยละ) ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียใน ธ.ก.ส. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน