มิติความยั่งยืนของ ธ.ก.ส

ธ.ก.ส. ยึดมั่นในการดำเนินงานที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ ธนาคาร/พนักงาน ลูกค้า รวมทั้งชุมชนและเครือข่าย ในทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็ง การวางรากฐานการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และครอบครัวที่มีความสุขภายใต้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ลูกค้า การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและมีความสุขในการทำงาน ด้วยรากฐานของ ธ.ก.ส. ที่ต้องมีความมั่นคง ยั่งยืนและชื่อเสียงดี

Read more

ยุทธศาสตร์ด้านการดำเนินงานความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2560-2564) ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำความคาดหวังและกรอบนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานในกำกับดูแลเป็นแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมียุทธศาสตร์ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสู่ชุมชนอุดมสุข ส่งเสริมการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างชุมชนและเครือข่ายให้มีศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดปัญหาความยากจน

Read more

มิติความยั่งยืนของ ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. ยึดมั่นในการดำเนินงานที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ ธนาคาร/พนักงาน ลูกค้า รวมทั้งชุมชนและเครือข่าย ในทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็ง การวางรากฐานการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และครอบครัวที่มีความสุขภายใต้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ลูกค้า การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและมีความสุขในการทำงาน ด้วยรากฐานของ ธ.ก.ส. ที่ต้องมีความมั่นคง ยั่งยืนและชื่อเสียงดี

Read more

บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ธ.ก.ส.มีการรับฟังความเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มลูกค้า  โดยมีการรวบรวมความเห็นจากการสำรวจจากหน่วยงานภายนอก  การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) ในช่องทางต่าง ๆ มาสรุปและจัดลำดับความสำคัญ โดยจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 1. หน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) 1)  เป็นองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาลูกค้า

Read more

ฝงฝ.ร่วมงานมหกรรมส่งต่อความดีกองทุนธนาคารอิสลาม

นางกชปภัทร บุญเทียมทัด ผช.ฝงฝ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานมหกรรมส่งต่อความดีกองทุนธนาคารอิสลาม ธ.ก.ส. ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ มีนางอมร เล็กแจ่ม ผช.ฝกล. เป็นเกียรติเข้าร่วมเปิดงานในครั้งนี้ ร่วมกับ นายประจิน จันทรพานิชย์ ผอจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นสักขีพยานจับรางวัลให้กับลูกค้าเงินฝากรักษาทรัพย์ (วาดีอะฮ์) เป็นทุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และอุมเราะฮ์

Read more

สนจ.สกลนคร ส่งมอบฝายชะลอน้ำ

นายสุภาษิต ศุภวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสกลนคร และนายสมใจ พานพินิจ ผู้จัดการสาขาคำตากล้า ทำพิธีเปิดและการส่งมอบฝายชะลอน้ำขนาดกลาง (ฝายมีชีวิต) ให้กับชุมชนบ้านสันติสุข โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หมู่ 7 ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

Read more

สาขาแม่ระมาด มอบอุปกรณ์ทาสี และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

ธ.ก.ส.สาขาแม่ระมาด สนจ.ตาก โดย นายสม อดิศัยสกุล ผู้จัดการสาขาแม่ระมาด ร่วมด้วยพนักงานสาขาแม่ระมาด ทหาร คณะครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำหวัน ร่วมทาสีโรงเรียน มอบอุปกรณ์ทาสี เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ในกิจกรรม ธ.ก.ส.รวมใจ ณ หมู่ 5 ตำบลแม่ตื่น

Read more