แผนการดำเนินการ ปีบัญชี 2557

แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธ.ก.ส. ได้กำหนดแผนงานด้าน CSR ปีบัญชี 2557 รวม 2 แผนงาน 12 โครงการ ดังนี้ แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ลำดับ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 1. แผนงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1.

Read more

แผนการดำเนินงาน ปีบัญชี 2555

แผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดปี 2555 แผนงานด้านเกษตรกรและชุมชน – มิติการพัฒนาด้านทุนมนุษย์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี 2555 เงินกองทุน CSR ปีบัญชี 2556 (หน่วย : ล้านบาท) ส่วนงานหลัก 1.แผนงานสนับสนุนการเสริมสร้างสถาบันเพื่อการพัฒนาการเกษตรและชนบท จำเนียรสาระนาค

Read more

แผนการดำเนินงาน ปีบัญชี 2556

แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธ.ก.ส. ได้กำหนดแผนงานด้าน CSR ปีบัญชี 2556-2560 และปีบัญชี 2556 รวม 12 แผนงาน 19 โครงการ ดังนี้ แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ลำดับ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 1.แผนงานสนับสนุนการเสริมสร้างสถาบันเพื่อการพัฒนาการเกษตรและชนบท

Read more

แผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2555 – 2559)

แผนงานด้านเกษตรกรและชุมชน – มิติการพัฒนาด้านทุนมนุษย์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายตัวชี้วัดระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2556-2560) 1. แผนงานสนับสนุนสถาบันเพื่อการพัฒนาการเกษตร และชนบท จำเนียร สาระนาค (สจส.) 1.1 โครงการดำเนินงานของสถาบันเพื่อการพัฒนาการเกษตร และชนบท จำเนียร

Read more

ผู้มีส่วนได้เสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้เสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธ.ก.ส. ได้มีการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ธ.ก.ส. ดังนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง เกษตรกรลูกค้า ด้านสินเชื่อ 1) ต้องการสินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นบุตรหลานเกษตรกร สำหรับการทำเกษตร 2) ขยายระบบการประกันที่มีความครอบคลุมมากขึ้น การประกันภัยพืชผล การประกันที่อยู่อาศัย ประกันเครื่องจักรกลทางการเกษตร 3) ธ.ก.ส. ควรทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการท

Read more

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีส่งมอบสวนป่า ลานกีฬา และอาคารเอนกประสงค์ พร้อมมอบทุนอาหารกลางวันและทุนส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนธนาคาร โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 พลตรีวุฒิ แสงจักร และนายอำเภอโนนแดง นายประพันธพงศ์ พราหมมณี เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่

Read more