โครงการ “แก้จน แก้จริง ปฏิบัติการ 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท”

1.ความเป็นมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย โดยการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากร เพื่อมุ่งเป้าหมายให้เกษตรกรร้อยละ 60 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในปี 2555 และเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงปี 2559 เป็นร้อยละ 80 โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ธ.ก.ส. ยึดถือเป็นวิถีองค์กรจนได้รับรางวัลประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประเภทหน่วยงานและองค์กรภาครัฐในส่วนกลาง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555

Read more

ความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ วว.

แผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ประจำปีบัญชี 2556 1.ความเป็นมา ด้วยคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ และคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ได้มีมติเห็นชอบให้การใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ร่วมกันของรัฐวิสาหกิจเป็นตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2554 ธ.ก.ส. เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งที่จะต้องดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวด้วย โดยจะเริ่มดำเนินการในปีบัญชี 2555 ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานในบันทึกข้อตกลงประจำปี

Read more