ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์โครงการ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงการประหยัด แต่เป็นการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยาม “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” ที่

Read more

ชุมชนต้นแบบ

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ 1) เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มาขยายสู่เกษตรกรรายย่อยที่เป็นเกษตรกรลูกค้าธนาคารและประชาชนชาวไทยในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเอง และพึ่งพาซึ่งกันและกันในชุมชนทั้งยังสามารถสร้างกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมั่นคง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท ได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีบัญชี 2549 กำหนดกรอบการพัฒนา 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย       ขั้นที่ 1 ก่อเกิดจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองของสมาชิกชุมชน ขั้นที่ 2

Read more

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับชุมชนและองค์กรภายนอก

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับชุมชนและองค์กรภายนอก 1.ความเป็นมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสภาพปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี2554 จนถึงปัจจุบัน และเห็นความสำคัญที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย และภัยแล้ง จึงได้จัดทำโครงการสร้างฝายชะลอน้ำประกอบด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำขุด/ลอก บ่อ คู ลำน้ำ โดยแบ่งการพัฒนาแหล่งน้ำออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก และเพื่อการอุปโภค บริโภค

Read more