ธ.ก.ส.รับรางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายสุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลโล่ตราสัญลักษณ์ G สำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำปี 2557 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Read more

โครงการสถานประกอบการสีขาว (การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ผช.ฝอก. (นายสุพร บุญสิริชูโต) และผู้แทนจาก ฝทน. เป็นตัวแทนธนาคารเข้ารับรางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการสถานประกอบการสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ) จากผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 1 (ผอ.สมศักดิ์ มโนศิรินุกูล) ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า

Read more

โครงการจิตตปัญญาศึกษา

มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงภายในบุคคล และขยายไปสู่กลุ่มคน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และแผ่ขยายความเจริญงอกงามไปสู่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องกับค่านิยมของ ธ.ก.ส. “SPARK” คือการจะส่งเสริมให้พนักงานเกิดการมีส่วนร่วม (Participation) ปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) และเคารพซึ่งกันและกัน (Respect) ได้นั้น ต้องเริ่มจากการพัฒนาตนเองโดยใช้หลักจิตตปัญญาศึกษาเข้ามาเป็นส่วนขับเคลื่อน เมื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองเกิดขึ้น ความยั่งยืน (Sustainability) และการยกระดับการเรียนรู้ (Knowledge)

Read more

โครงการ ธ.ก.ส. อาสาพัฒนาชนบท

ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมระดับบุคคล “1 วันใน 1 ปี ทำดีสัก 1 ครั้ง” คือ ธนาคารอนุญาตให้พนักงานไปทำกิจกรรมจิตอาสากับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก 1 วัน ในวันหยุดหรือวันทำงานที่ไม่มีผลกระทบกับงานในหน้าที่ 2. กิจกรรมระดับส่วนงาน

Read more

การพัฒนาบุคลากรเป็นนักการธนาคารพัฒนาชนบทตามมาตรฐาน

การพัฒนาบุคลากรเป็นนักการธนาคารพัฒนาชนบทตามมาตรฐาน • สายอาชีพธุรกิจหลัก (มาตรฐานของธนาคาร) ธ.ก.ส. พัฒนาผู้ช่วยพนักงานและพนักงาน ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจและการเงิน และธุรการ หัวหน้าหน่วย หัวหน้าการเงิน และผู้ช่วยผู้จัดการ รวมแล้วจำนวน 3,314 คน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานประจำศูนย์ธุรกิจ จัดการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถให้แก่พนักงานประจำศูนย์ธุรกิจ • สายอาชีพสนับสนุน (มาตรฐานระดับสากล) ธ.ก.ส.

Read more

การส่งเสริมพนักงาน

ด้านพนักงาน ธ.ก.ส. เน้นการส่งเสริมให้พนักงาน ธ.ก.ส. เป็นบุคลากรที่ เก่ง – ดี – มีสุข และมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมต่อความสำเร็จขององค์กร • การส่งเสริมให้พนักงานเป็น “คนเก่ง” ธ.ก.ส. เสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มศักยภาพความสามารถให้มีความพร้อมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ธนาคาร โดยเน้นนโยบายให้พนักงานเป็นนักการเงินการธนาคาร อย่างมืออาชีพ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้ลูกค้าและชุมชน

Read more