การส่งเสริมพนักงาน

ด้านพนักงาน ธ.ก.ส. เน้นการส่งเสริมให้พนักงาน ธ.ก.ส. เป็นบุคลากรที่ เก่ง – ดี – มีสุข และมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมต่อความสำเร็จขององค์กร • การส่งเสริมให้พนักงานเป็น “คนเก่ง” ธ.ก.ส. เสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มศักยภาพความสามารถให้มีความพร้อมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ธนาคาร โดยเน้นนโยบายให้พนักงานเป็นนักการเงินการธนาคาร อย่างมืออาชีพ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้ลูกค้าและชุมชน

Read more