มิติความยั่งยืนของ ธ.ก.ส

ธ.ก.ส. ยึดมั่นในการดำเนินงานที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ ธนาคาร/พนักงาน ลูกค้า รวมทั้งชุมชนและเครือข่าย ในทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็ง การวางรากฐานการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และครอบครัวที่มีความสุขภายใต้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ลูกค้า การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและมีความสุขในการทำงาน ด้วยรากฐานของ ธ.ก.ส. ที่ต้องมีความมั่นคง ยั่งยืนและชื่อเสียงดี

Read more

ยุทธศาสตร์ด้านการดำเนินงานความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2560-2564) ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำความคาดหวังและกรอบนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานในกำกับดูแลเป็นแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมียุทธศาสตร์ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสู่ชุมชนอุดมสุข ส่งเสริมการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างชุมชนและเครือข่ายให้มีศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดปัญหาความยากจน

Read more

มิติความยั่งยืนของ ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. ยึดมั่นในการดำเนินงานที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ ธนาคาร/พนักงาน ลูกค้า รวมทั้งชุมชนและเครือข่าย ในทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็ง การวางรากฐานการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และครอบครัวที่มีความสุขภายใต้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ลูกค้า การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและมีความสุขในการทำงาน ด้วยรากฐานของ ธ.ก.ส. ที่ต้องมีความมั่นคง ยั่งยืนและชื่อเสียงดี

Read more

บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ธ.ก.ส.มีการรับฟังความเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มลูกค้า  โดยมีการรวบรวมความเห็นจากการสำรวจจากหน่วยงานภายนอก  การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) ในช่องทางต่าง ๆ มาสรุปและจัดลำดับความสำคัญ โดยจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 1. หน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) 1)  เป็นองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาลูกค้า

Read more

ผู้มีส่วนได้เสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้เสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธ.ก.ส. ได้มีการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ธ.ก.ส. ดังนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง เกษตรกรลูกค้า ด้านสินเชื่อ 1) ต้องการสินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นบุตรหลานเกษตรกร สำหรับการทำเกษตร 2) ขยายระบบการประกันที่มีความครอบคลุมมากขึ้น การประกันภัยพืชผล การประกันที่อยู่อาศัย ประกันเครื่องจักรกลทางการเกษตร 3) ธ.ก.ส. ควรทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการท

Read more