โครงการ “แก้จน แก้จริง ปฏิบัติการ 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท”

1.ความเป็นมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย โดยการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากร เพื่อมุ่งเป้าหมายให้เกษตรกรร้อยละ 60 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในปี 2555 และเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงปี 2559 เป็นร้อยละ 80 โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ธ.ก.ส. ยึดถือเป็นวิถีองค์กรจนได้รับรางวัลประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประเภทหน่วยงานและองค์กรภาครัฐในส่วนกลาง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555

Read more

ความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ วว.

แผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ประจำปีบัญชี 2556 1.ความเป็นมา ด้วยคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ และคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ได้มีมติเห็นชอบให้การใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ร่วมกันของรัฐวิสาหกิจเป็นตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2554 ธ.ก.ส. เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งที่จะต้องดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวด้วย โดยจะเริ่มดำเนินการในปีบัญชี 2555 ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานในบันทึกข้อตกลงประจำปี

Read more

ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์โครงการ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงการประหยัด แต่เป็นการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยาม “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” ที่

Read more

ชุมชนต้นแบบ

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ 1) เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มาขยายสู่เกษตรกรรายย่อยที่เป็นเกษตรกรลูกค้าธนาคารและประชาชนชาวไทยในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเอง และพึ่งพาซึ่งกันและกันในชุมชนทั้งยังสามารถสร้างกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมั่นคง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท ได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีบัญชี 2549 กำหนดกรอบการพัฒนา 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย       ขั้นที่ 1 ก่อเกิดจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองของสมาชิกชุมชน ขั้นที่ 2

Read more

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับชุมชนและองค์กรภายนอก

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับชุมชนและองค์กรภายนอก 1.ความเป็นมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสภาพปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี2554 จนถึงปัจจุบัน และเห็นความสำคัญที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย และภัยแล้ง จึงได้จัดทำโครงการสร้างฝายชะลอน้ำประกอบด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำขุด/ลอก บ่อ คู ลำน้ำ โดยแบ่งการพัฒนาแหล่งน้ำออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก และเพื่อการอุปโภค บริโภค

Read more

โครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง

โครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง 1.ความเป็นมา ธ.ก.ส. มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญปัญหาหนึ่งของชุมชนเมือง คือ ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณชุมชนและคูคลอง ทำให้คูคลองตื้นเขินด้วยขยะและสิ่งกีดขวาง ตลอดจนปัญหาความสะอาดบริเวณริมตลิ่งตามแนวคูคลอง ธ.ก.ส. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง จึงเข้าไปมีบทบาทขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการแนวร่วมดูแลคูคลองร่วมกับชุมชน ทั้งด้านองค์ความรู้และการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดของคูคลอง และงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดูแลรักษาคูคลอง

Read more

โครงการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนต้นแบบฯในเขตลุ่มน้ำหลักของภาคเหนือ 1.ความเป็นมา ตามที่ธนาคารได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินงานธนาคาร โดยขับเคลื่อนพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านลูกค้า (Customer) ด้านพนักงาน (Employee) และด้านองค์กร (Organization) โดยยึดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และใช้กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาการผลิต การตลาด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวัสดิการ

Read more

ธนาคารต้นไม้

ความเป็นมา ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดทำโครงการธนาคารต้นไม้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”ในที่ดินตนเองและชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชุมชนร่วมกัน สามารถพึ่งตนเองได้ในระดับครอบครัว ชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ ต่อมาคณะกรรมการโครงการปรับภาพลักษณ์ได้มีมติให้การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในโครงการธนาคารต้นไม้ เป็นโครงการปรับภาพลักษณ์ ธ.ก.ส. และคณะอนุกรรมการดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ

Read more