สถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบท สจส.

1.ความเป็นมา สจส. เป็นองค์กรที่จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค ตามชื่อผู้จัดการคนแรกของ ธ.ก.ส. จากการสนับสนุนของ ธ.ก.ส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการเกษตรและชนบทแก่หน่วยงาน องค์กร และบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี สจส. ได้พัฒนาแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในชุมชน

Read more