โครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง

โครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง 1.ความเป็นมา ธ.ก.ส. มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญปัญหาหนึ่งของชุมชนเมือง คือ ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณชุมชนและคูคลอง ทำให้คูคลองตื้นเขินด้วยขยะและสิ่งกีดขวาง ตลอดจนปัญหาความสะอาดบริเวณริมตลิ่งตามแนวคูคลอง ธ.ก.ส. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง จึงเข้าไปมีบทบาทขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการแนวร่วมดูแลคูคลองร่วมกับชุมชน ทั้งด้านองค์ความรู้และการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดของคูคลอง และงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดูแลรักษาคูคลอง

Read more

โครงการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนต้นแบบฯในเขตลุ่มน้ำหลักของภาคเหนือ 1.ความเป็นมา ตามที่ธนาคารได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินงานธนาคาร โดยขับเคลื่อนพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านลูกค้า (Customer) ด้านพนักงาน (Employee) และด้านองค์กร (Organization) โดยยึดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และใช้กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาการผลิต การตลาด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวัสดิการ

Read more

ธนาคารต้นไม้

ความเป็นมา ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดทำโครงการธนาคารต้นไม้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”ในที่ดินตนเองและชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชุมชนร่วมกัน สามารถพึ่งตนเองได้ในระดับครอบครัว ชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ ต่อมาคณะกรรมการโครงการปรับภาพลักษณ์ได้มีมติให้การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในโครงการธนาคารต้นไม้ เป็นโครงการปรับภาพลักษณ์ ธ.ก.ส. และคณะอนุกรรมการดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ

Read more