การส่งเสริมพนักงาน

ด้านพนักงาน
ธ.ก.ส. เน้นการส่งเสริมให้พนักงาน ธ.ก.ส. เป็นบุคลากรที่ เก่ง – ดี – มีสุข และมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมต่อความสำเร็จขององค์กร
การส่งเสริมให้พนักงานเป็น “คนเก่ง” ธ.ก.ส. เสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มศักยภาพความสามารถให้มีความพร้อมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ธนาคาร โดยเน้นนโยบายให้พนักงานเป็นนักการเงินการธนาคาร อย่างมืออาชีพ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้ลูกค้าและชุมชน การพัฒนาขีดความสามารถพนักงานประจ าศูนย์ธุรกิจ และตามสายอาชีพ การสร้างผู้บริหารยุคใหม่ นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
การส่งเสริมให้พนักงานเป็น “คนดี” ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญกับแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการเป็น สถาบันการเงินที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่น และศรัทธา พนักงานทุกคนจึงมีส่วนร่วมในการจรรโลงคุณธรรม และจริยธรรม
การส่งเสริมให้พนักงาน “มีสุข” ธ.ก.ส. ตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งเสริมให้พนักงานมีความสุข ในการทำงาน จึงได้ปรับสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศ การทำงานที่ดี จัดระบบสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมร วมถึงการเปิดโอกาสความก้าวหน้า ตามความสามารถ และส่งเสริมบทบาทของหญิงชาย

ธ.ก.ส. ได้จัดกิจกรรมในการส่งเสริมให้พนักงาน ธ.ก.ส. เป็นบุคลากรที่เก่ง – ดี – มีสุข อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

00-001 00-002 00-003