การพัฒนาบุคลากรเป็นนักการธนาคารพัฒนาชนบทตามมาตรฐาน

การพัฒนาบุคลากรเป็นนักการธนาคารพัฒนาชนบทตามมาตรฐาน
สายอาชีพธุรกิจหลัก (มาตรฐานของธนาคาร) ธ.ก.ส. พัฒนาผู้ช่วยพนักงานและพนักงาน ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจและการเงิน และธุรการ หัวหน้าหน่วย หัวหน้าการเงิน และผู้ช่วยผู้จัดการ รวมแล้วจำนวน 3,314 คน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานประจำศูนย์ธุรกิจ จัดการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถให้แก่พนักงานประจำศูนย์ธุรกิจ
สายอาชีพสนับสนุน (มาตรฐานระดับสากล) ธ.ก.ส. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากลสายอาชีพสนับสนุน คือ สายอาชีพตรวจสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี บริหารการเงิน ความเสี่ยง กฎหมาย และทรัพยากรมนุษย์ โดยสามารถดำเนินการพัฒนาได้ครบทุกสายอาชีพ

01-001  01-00201-003