โครงการ ธ.ก.ส. อาสาพัฒนาชนบท

ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมระดับบุคคล “1 วันใน 1 ปี ทำดีสัก 1 ครั้ง” คือ ธนาคารอนุญาตให้พนักงานไปทำกิจกรรมจิตอาสากับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก 1 วัน ในวันหยุดหรือวันทำงานที่ไม่มีผลกระทบกับงานในหน้าที่
2. กิจกรรมระดับส่วนงาน “ธ.ก.ส.อาสาพัฒนาชนบท” คือ ให้ทุกส่วนงาน/สาขา จัดกิจกรรม โดยเน้นการนำความรู้ เวลา แรงกาย ไปช่วยเหลือชุมชน/สังคม (ไม่เน้นการบริจาค) เช่น การทาสีรั้วโรงเรียน การขุดบ่อให้ชุมชน การสร้างศาลาให้วัด การสอนบัญชีครัวเรือนแก่เด็กและเยาวชนโรงเรียน เป็นต้น
3. กิจกรรมระดับองค์กร “ปัน ปั่น ปั้น” คือ การให้ทุกคนปันเงินของตนเอง เพื่อซื้อรถจักรยานให้นักเรียนปั่นไปโรงเรียน เพื่อปั้นนักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ และช่วยลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของ ธ.ก.ส. ทุกคนเป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้ออาทร รู้จักแบ่งปัน
3. เพื่อให้บุคลากรของธนาคารมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของธนาคาร
5. เพื่อให้องค์กรดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
ผลสำเร็จ
มีพนักงานและส่วนงานเข้าร่วมในกิจกรรมเกินเป้าหมายที่วางไว้ คือ พนักงาน ธ.ก.ส. เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 5,250 คน, ส่วนงานเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 350 ส่วนงาน และมอบจักรยานให้แก่นักเรียนยากจนในชนบทมากกว่า 999 คัน