โครงการจิตตปัญญาศึกษา

มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงภายในบุคคล และขยายไปสู่กลุ่มคน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และแผ่ขยายความเจริญงอกงามไปสู่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องกับค่านิยมของ ธ.ก.ส. “SPARK” คือการจะส่งเสริมให้พนักงานเกิดการมีส่วนร่วม (Participation) ปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) และเคารพซึ่งกันและกัน (Respect) ได้นั้น ต้องเริ่มจากการพัฒนาตนเองโดยใช้หลักจิตตปัญญาศึกษาเข้ามาเป็นส่วนขับเคลื่อน เมื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองเกิดขึ้น ความยั่งยืน (Sustainability) และการยกระดับการเรียนรู้ (Knowledge) ที่จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

ในปีบัญชี 2555 ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการจิตตปัญญาศึกษาให้กับพนักงานทุกระดับ รวมทั้งหมดจำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 40-45 คน

03-001 03-002