โครงการสถานประกอบการสีขาว (การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ผช.ฝอก. (นายสุพร บุญสิริชูโต) และผู้แทนจาก ฝทน. เป็นตัวแทนธนาคารเข้ารับรางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการสถานประกอบการสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ) จากผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 1 (ผอ.สมศักดิ์ มโนศิรินุกูล) ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
06-001