ธ.ก.ส. ร่วมกับ ม.เกษตรฯ ร่วมใจสู้ภัยแล้ง จ.กาญจนบุรี

13357-2-703784_n 13357-1-2084_nเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ธ.ก.ส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดทำ “โครงการร่วมใจสู้ภัยแล้ง มก. – ธ.ก.ส.” ด้วยการสำรวจหาแหล่งน้ำใต้ดินในเขตพื้นที่ อ.บ่อพลอย และ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง ชุมชนขาดน้ำสะอาดสำหรับใช้อุปโภคบริโภคมาอย่างต่อเนื่องเป็นพื้นที่อยู่ในเขตประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งจำนวน 8 หมู่บ้าน ของ อ.บ่อพลอย และ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่หาน้ำยากและเดือดร้อนขาดน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
โดยกิจกรรมครั้งนี้ เป็นพิธีมอบบ่อน้ำจากโครงการดังกล่าว สำหรับการนำร่องขุดบ่อน้ำบาดาล บ้านเขาศาลา อ. ห้วยกระเจา ซึ่ง ธ.ก.ส. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเจาะน้ำบาดาล โดยประมาณ จากความลึกเป้าหมายเฉลี่ย 100 เมตร รวมทั้งติดตั้ง ปั๊มน้ำราคาบ่อละ 120,000 บาท โดยมี นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นผู้แทนธนาคารในการส่งมอบ พร้อมแขกผู้มีเกียรติและคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
ด้าน นายดีเซล สวนบุรี อาจารย์ประจำสาขาวิจัยสำรวจธรณีประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการสำรวจหาแหล่งน้ำใต้ดินโดยใช้เทคโนโลยีทางธรณีฟิสิกส์ ซึ่งใช้วิธีอ่านค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 60 ขั้วหรือมากกว่า (Multi-electrode) ระยะห่างขั้วไฟฟ้า 10 เมตร ออกแบบระบบขั้วไฟฟ้าแบบชลัมเบอร์เจร์ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ทำการอ่านข้อมูลใต้ผิวดินอย่างละเอียด ลึกกว่า 100 เมตร วางแนวเส้นสำรวจแต่ละครั้ง ยาว 600 เมตร (หรือกว่า) การประมวลผลด้วยการสร้างแบบจำลองทางธรณีไฟฟ้า ทั้งแบบเชิง 2 มิติ ได้เป็นภาพแบบภาคตัดขวาง แสดงผลโดยรวมของพื้นที่ และแบบเชิง 1 มิติเสมือนการสำรวจ แบบ VES ทุกระยะห่าง 10 เมตรการวิเคราะห์ผลหาชั้นน้ำในรอยแตกของหินแข็งจึงมีความต่อเนื่อง ทำให้ประสิทธิภาพของการแปลความหมายข้อมูลสูง จึงทำให้การสำรวจแหล่งน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น